Eksamensregler

Mødetid

• Skriftlig eksamen: Du må komme ind i eksamenslokalet 15 minutter før begyndelse. Du skal være på den anviste plads 10 minutter før prøvens start.
• Mundtlig eksamen: Du bør møde i rimelig tid før det i eksamensplanen meddelte tidspunkt.

Bliver syg skal du omgående ringe til skolen på 5695 9700

Skriftlig eksamen

Eleverne må ikke have tasker o.lign stående ved deres pladser.

Du må på ingen måde kommunikere med de andre elever i eksamenslokalet. Dette medfører øjeblikkelig bortvisning.

Hvis du ønsker at forlade eksamenslokalet for at holde pause, skal du diskret kontakte en af de tilsynsførende, der så vil ledsage dig.
Kun én elev må forlade lokalet ad gangen.

Det er kun tilladt at holde pause i 5 minutter. Og det er ikke tilladt at holde pause de sidste 30 minutter af eksamen.

Hvis du er færdig med din opgavebesvarelse før eksamenstidens afslutning, og du ønsker at forlade lokalet, giver du diskret tilsynet besked herom.
Den udleverede opgave må ikke fjernes fra eksamenslokalet, før eksamen er helt slut. Skulle du ønske at beholde opgaven, skriv da navn på opgaven, og så kan den udleveres efter eksamen enten hos tilsynet eller kontoret.

Husk at påføre din besvarelse navn og hold.
Hvis du ikke er færdig med at skrive ind til tiden og ønsker at din kladde skal bedømmes skal du på indskrivningspapiret tydeligt skrive: KLADDEN ØNSKES BEDØMT, og siger det til tilsynet.

Brug af EDB

Eleven er ansvarlig for egen datasikkerhed(at der gemmes løbende på P-drevet)

Skolen tilsikrer, at der i tilfælde af tekniske problemer med EDB-udstyret kan ydes hurtig teknisk bistand før, under og efter prøven. Opstår der under eksamen strømsvigt eller andre tekniske problemer, der ikke umiddelbart kan afhjælpes, fortsætter prøven uden anvendelse af EDB.

Ingen forlader lokalet de sidste 30 minutter af eksamenstiden.

Når eksamenstiden er overstået, må ingen rejse sig før tilsynet har samlet opgavebesvarelser og kladder sammen og giver tilladelse til at gå.

Mundtlig eksamen:

Lodtrækning foretages i overværelse af eksaminator og censor. Hvis der er forberedelse til en eksamen, foregår det i et separat aflukket lokale.
Hvis der må benyttes hjælpemidler skal disse være til rådighed i forberedelseslokalet. Det skal ligeledes være papir og blyant til rådighed.
Du må ikke modtage hjælp i forberedelsestiden.

Eksaminationen gennemføres som en mundtlig dialog mellem eleven og eksaminator (læreren) i overværelse af censor.

Efter den mundtlige eksamination bedømmer censor og eksaminator din præstation. Karakteren meddeles dig umiddelbart efter bedømmelsen.

Mobiltelefoner må ikke medbringes til eksamen.

§-tegnene i nedenstående henviser til

”Bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser”
BEK nr. 41 af 16/01/2014  (Gældende)

Konsekvenser af sygdom eller udeblivelse af andre uforskyldte grunde

Hvis du bliver syg, skal du omgående kontakte skolen.
For at blive indstillet til sygeeksamen, skal en lægeerklæring være skolen i hænde senest 4 dage efter den ordinære eksamensdag. Udgifter til lægeerklæringen afholdes af dig.

Vær opmærksom på, at busstrejker m.v. ikke er lovlig fraværsgrund fra eksamen. Det er DIT ansvar at møde til tiden.

§ 15. En prøve er begyndt, når uddelingen af opgaverne er begyndt, når forberedelsesmateriale eller opgavetitel er udleveret til eksaminanden, eller når eksaminanden er blevet bekendt med prøvespørgsmålet eller lignende.
§ 16. En eksaminand, der kommer for sent til en skriftlig prøve, kan kun deltage i prøven, hvis uddannelsesinstitutionen anser det for udelukket, at den pågældende kan have modtaget nogen oplysning om opgaven, og finder, at forsinkelsen er rimeligt begrundet. Prøvetiden kan kun i usædvanlige tilfælde forlænges.
Stk. 2. En eksaminand, der kommer for sent til en mundtlig prøve, kan få tilbud om at blive eksamineret på et senere tidspunkt, hvis uddannelsesinstitutionen finder, at forsinkelsen er rimeligt begrundet.

Anvendelse af hjælpemidler

Du skal selv medbringe alle tilladte hjælpemidler, f.eks. ordbøger, formelsamling, lommeregner, skriveredskaber, lineal m.m.

Det er ikke tilladt at låne hos hinanden.

Hvilke hjælpemidler der er tilladt, oplyses af faglæreren ved undervisningen, samt af tilsynet før prøven. 

§ 14. Under prøverne er anvendelse af hjælpemidler, herunder elektroniske, tilladt, medmindre der i bekendtgørelsen for den enkelte uddannelse eller den lokale undervisningsplan for den enkelte uddannelse er fastsat begrænsninger i anvendelsen.

Hvornår er en prøve begyndt?

§ 15. En prøve er begyndt, når uddelingen af opgaverne er begyndt, når forberedelsesmateriale eller opgavetitel er udleveret til eksaminanden, eller når eksaminanden er blevet bekendt med prøvespørgsmålet eller lignende.

Det anvendte sprog ved prøven

§17. I uddannelser, der udbydes på dansk, aflægges prøverne på dansk, jf. dog stk. 2 og 3, medmindre det er en del af den enkelte prøves formål at dokumentere færdigheder i fremmedsprog. Prøverne kan aflægges på svensk eller norsk i stedet for dansk, medmindre prøvens formål er at dokumentere eksaminandens færdigheder i dansk.
Stk. 2. I uddannelser eller enkeltfag, der udbydes på engelsk eller et andet fremmesprog, aflægges prøverne på dette sprog, medmindre det er en del af den enkelte prøves formål at dokumentere eksaminandens færdigheder i et andet sprog.
Stk. 3. Uddannelsesinstitutionen kan i øvrigt, hvor forholdene gør det muligt, herunder at eksaminand, eksamintor og censor behersker det pågældende sprog i fornødent omfang, tillade en eksaminand, der ønsker det, at aflægge en prøve på et fremmedsprog, medmindre prøvens formål er at dokumentere eksaminandens færdigheder i dansk.

Særlige prøvevilkår

Elever, der har fået bevilget særlig SPS støtte kan til eksamen få særlige vilkår.
Elever med IT-rygsæk, som ønsker at bruge denne til eksamen, skal senest 2 hverdage før hver eksamen henvende sig til IT- coach Thim Pedersen.
§ 18. Uddannelsesinstitutionen tilbyder særlige prøvevilkår til eksaminander med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, til eksaminander med tilsvarende vanskeligheder samt til eksaminander med et andet modersmål end dansk, når institutionen vurderer, at dette er nødvendigt for at ligestille disse eksaminander med andre i prøvesituationen. Det er en forudsætning, at der med tilbuddet ikke sker en ændring af prøvens niveau.

Brug af egne og andres arbejder - ”snyd”

Utvivlsomt forsøg på snyderi indberettes øjeblikkeligt til den eksamensansvarlige, og vil normalt medføre øjeblikkelig bortvisning fra prøven. Dette indebærer, at du først kan gå til eksamen i næste eksamenstermin.

§ 19. Besvarelsen skal være eksaminandens egen og selvstændige besvarelse, med mindre andet fremgår af reglerne for den enkelte uddannelse. En eksaminand, der under en prøve skaffer sig eller giver en anden eksaminand uretmæssig hjælp til besvarelse af en opgave eller benytter ikke tilladte hjælpemidler, skal af uddannelsesinstitutionen bortvises fra prøven.
Stk. 2. Opstår der under eller efter en prøve formodning om, at en eksaminand uretmæssigt har skaffet sig eller ydet hjælp, har udgivet en andens arbejde for sit eget eller anvendt eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning, indberettes dette til institutionen. Bliver formodningen bekræftet, og handlingen har fået eller ville kunne få betydning for bedømmelsen, bortviser uddannelsesinstitutionen eksaminanden fra prøven. Når skriftlige opgavebesvarelser, der er udarbejdet af en gruppe af eksaminander, uden at den enkeltes bidrag kan konstateres, og opgavebesvarelsen indgår i bedømmelsesgrundlaget ved en efterfølgende mundtlig eksamination, har eksaminanderne et fælles ansvar for besvarelsen, og alle eksaminander i gruppen kan ved bekræftet formodning om uretmæssig hjælp bortvises fra prøven. 
Stk. 3. Udviser en eksaminand forstyrrende adfærd, kan institutionen bortvise eksaminanden fra prøven. I mindre alvorlige tilfælde giver institutionen først en advarsel.
Stk. 4. institutionen kan i de i stk. 1 - 3 nævnte tilfælde under skærpende omstændigheder træffe afgørelse om, at eksaminanden skal bortvises fra institutionen i en kortere eller længere periode. I sådanne tilfælde gives en skriftlig advarsel om, at gentagelse kan medføre varig bortvisning.
Stk. 5. En bortvisning efter stk.1 - 3 medfører, at en eventuel karakter for den pågældende prøve bortfalder, og at eksaminanden har brugt en prøvegang, jf. § 5, stk. 3, medmindre det ved besvarelser, som nævnt i stk. 2, sidste punktum, kan godtgøres, at en eller flere af eksaminanderne i gruppen ikke kan pålægges et selvstændigt ansvar for overtrædelse af eksamensreglerne. I så fald kan institutionen træffe afgørelse om, at den eller de pågældende ikke har brugt en prøvegang.
Stk. 6. En eksaminand skal ved aflevering af en skriftlig besvarelse med sin underskrift bekræfte, at opgaven er udfærdiget uden uretmæssig hjælp, jf. stk. 1.

Klager:

Hvis du ønsker at klage over forhold vedr. eksamen, er klagefristen 2 uger efter at karakteren er meddelt. Klager skal være skriftlig begrundet og afleveres til den eksamensansvarlige.

§ 36. Klager over forhold ved prøver indgives individuelt af eksaminanden til institutionen. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Hvis eksaminanden er undergivet forældremyndighed, kan klagen tillige indgives af forældremyndighedens indehaver. Hvis eksaminanden ikke er undergivet forældremyndighed, kan klage indgives på eksaminandens vegne, såfremt eksaminanden har givet vedkommende fuldmagt hertil.
Stk. 2. Klagen indgives senest 2 uger efter, at bedømmelsen af prøven er bekendtgjort på sædvanlig måde. Uddannelsesinstitutionen kan dispensere fra fristen, hvor usædvanlige forhold begrunder det.
Stk. 3. Til brug for klagesagen skal eksaminanden have udleveret en kopi af den stillede opgave og ved prøver med skriftlig besvarelse tillige kopi af egen opgavebesvarelse.
§ 37. Eksaminanden kan fortsætte uddannelsen under klagesagens behandling bortset fra, hvor andet er fastsat i bekendtgørelse eller i henhold til bekendtgørelse.
§ 38. Klagen kan vedrøre
1) eksaminationsgrundlaget, herunder prøvespørgsmål, opgaver og lignende, samt dets forhold til uddannelsens mål og krav,
2) prøveforløbet eller
3) bedømmelsen.
Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen forelægger straks klagen for bedømmerne, der har en frist på normalt 2 uger til at afgive en udtalelse. Institutionen kan bestemme, at bedømmelserne får en længere frist. I beregning af fristen indgår juli måned ikke. Bedømmerne skal hver for sig udtale sig om de faglige spørgsmål i klagen. Klageren skal have lejlighed til at kommentere udtalelserne inden for en frist af normalt 1 uge.
§ 39. institutionen afgør klagen på grundlag af bedømmernes faglige udtalelser og klagerens kommentarer til udtalelsen, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Er opgaverne ved prøven stillet af uddannelsesinstitutionen efter reglerne i §11, træffer institutionen afgørelsen efter samråd med det faglige udvalg. Klager vedrørende bedømmelse af eksamen som svendeprøve eller som en del af en svendeprøve efter reglerne i §11, afgøres af institutionen i samråd med det faglige udvalg
§ 40. Afgørelsen, der skal være skriftlig og begrundet, kan gå ud på
1) tilbud om ny bedømmelse (ombedømmelse), dog ikke ved mundtlige prøver,
2) tilbud om ny prøve (omprøve) eller
3) at klageren ikke får medhold i klagen.
Stk. 2. Kun når bedømmerne er enige om det, kan uddannelsesinstitutionens afgørelse gå ud på, at klageren ikke får medhold.
Stk. 3. institutionen afgørelse skal meddeles klageren hurtigst muligt og senest 2 måneder efter, at modtagelsen af klagen er indgivet til institutionen. Kan klagen ikke behandles inden for denne frist, skal institutionen hurtigst muligt underrette klagere herom med angivelse af begrundelse herfor og oplysning om, hvornår klagen forventes færdigbehandlet. Uddannelsesinstitutionen skal straks give klageren og bedømmerne meddelelse om afgørelsen. Går afgørelsen ud på tilbud om ombedømmelse eller omprøve, skal klageren informeres om, at ombedømmelse eller omprøve kan resultere i en lavere karakter.
§ 41. Det er alene eksaminanden, der kan acceptere tilbud om ombedømmelse eller omprøve. Accept af tilbud af ombedømmelse eller omprøve skal ske senest 2 uger efter tilbuddet meddelelse. Ombedømmelse eller omprøve skal finde sted snarest muligt.
§ 42. Til ombedømmelse og omprøve udpeges nye bedømmere. Antallet af bedømmere skal være det samme som ved den prøve, der er blevet påklaget. Dog kan institutionen ved flerfaglige prøver, hvor der har været mere end én eksaminator, jf. §29 beslutte, om der er behov for mere end to bedømmere. Har Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen udpeget censor ved den oprindelige prøve i henhold til §23, udpeger institutionen nye bedømmere efter styrelsens retningslinjer.
Stk. 2. Ved ombedømmelse skal bedømmerne have forelagt sagens akter, herunder opgaven, besvarelsen, klagen, de oprindelige bedømmeres udtalelser med klagers bemærkninger hertil samt institutionens henholdsvis styrelsens afgørelse.
Stk. 3. Bedømmerne ved ombedømmelse træffer afgørelse om karakterfastsættelsen og angiver begrundelsen herfor. Bedømmernes virke er omfattet af forvatningsloven, herunder reglerne om inhabilitet og tavshedspligt.
Stk. 4. Karakterfastsættelsen ved ombedømmelsen samt begrundelsen herfor meddeles institutionen af bedømmerne. Institutionen giver klageren ved afgørelsen og begrundelsen herfor med orientering af klageadgangen.
Stk. 5. Omprøve og ombedømmelse kan resultere i en lavere karakter.

 Grundforløbsprojekt (HG)

I Grundforløbsprojektet, hvor eksaminationen tager udgangspunkt i de 6 fælles kompetencemål, skal disse afleveres umiddelbart efter projektugen til læreren – med mindre andet er meddelt via opslag på opslagstavlen.
Hvis eksamensprojektet ikke afleveres til tiden, kan eleven ikke indstilles til eksamen, deltage i den pågældende eksamen/prøve og er dermed også udelukket fra at få bevis for modulet.
Hvis det konstateres, at en besvarelse ved en prøve uretmæssigt ikke er udarbejdet af eksaminanden, eller at væsentlige dele er afskrift fra ikke navngivne kilder, skal eksaminanden udelukkes fra prøven.
Bemærk der er ikke forberedelsestid.

Case-eksamen (HG):

Casearbejdsdagen er din forberedelsestid. Casearbejdsdagen starter kl. 8.00 og slutter kl. 16.00 samme dag.
Du får udleveret et opgavesæt. Alle opgaver skal løses.
Du må tale med andre (undtagen skolens lærere) om opgaverne, men du skal udarbejde dit eget præsentationsmateriale og dine egne besvarelser af opgaverne, som du skal have med til eksamen. Du må tilføje, ændre og forbedre dine opgaver i tiden fra arbejdsdagen til eksamen.
Du må bruge alle hælpemidler, f.eks. internet, bibliotek, lærebøger, opslagsværker m.m.
Du må ikke få hjælp af skolens lærere på casearbejdsdagen eller fra casearbejdsdagen til eksamendagen.
Du må heller ikke på noget tidspunkt kontakte casevirksomhedens hovedsæde.

Du skal til case-eksamen én eller flere dage efter casearbejdsdagen. Eksamen er individuel. Det betyder, at du skal alene til eksamen. Til eksamen skal du have det præsentationsmateriale og de besvarelser med, som du selv har udarbejdet og kan gøre rede for.

HVIS DU OPNÅR DUMPEKARAKTER, SÅ SKAL DU HENVENDE DIG TIL KONTORET SENEST 8 DAGE EFTER EKSAMEN

 

 

 

13. Marts 2012