Covid-19

Fra mandag 29. november skal alle elever, kursister, medarbejdere og gæster på skolen kunne fremvise gyldigt coronapas. > Læs vores retningslinjer
 • ELEVHÅNDBOG 2021/22

  for de gymnasiale uddannelser

Campus Bornholm fra A - Å

I vores elektroniske elevhåndbog for gymnasiet kan du finde svar på mange af de praktiske spørgsmål, som dukker op - både i begyndelsen og undervejs i din uddannelse.  

Her finder du både eksamensregler, info om cykelparkering, ringetider, vores rusmiddelpolitik og meget mere.

Håndbogen er bygget op som et opslagsværk, hvor emnerne kommer i alfabetisk rækkefølge. 

Hvis du ikke finder svar her på siden, er du naturligvis meget velkommen til at spørge din uddannelsesleder, lærer eller en af  uddannelsessekretærerne. 

A

Adresse-ændring og nyt telefonnummer

Hvis du i løbet af skoleåret skifter adresse, telefonnummer eller mailadresse, skal du med det samme meddele dine nye oplysninger til uddannelsesadministrationen. 

Husk også at ændre dit telefonnummer på Lectio, så du fortsat modtager sms’er i forbindelse med ændringer i dit skema.

Aktiv deltagelse i undervisningen

Vi forventer, at du tager din uddannelse alvorligt ved at tage aktiv del i undervisningen. Som elev på en gymnasial uddannelse har du derfor pligt til at;

 1. møde til undervisningen velforberedt og til tiden.
 2. aflevere alle skriftlige opgaver, som stilles i forbindelse med undervisningen til tiden uden snyd eller lignende.
 3. deltage i terminsprøver, årsprøver og lign. Du skal undlade snyd eller lignende, som kan forhindre eller modvirke, at du selv eller andre elever fuldfører deres uddannelse.
 4. aflægge de nødvendige prøver, i overensstemmelse med uddannelsesformålene.
 5. deltage i ekskursioner og andre planlagte undervisningsaktiviteter.
 6. deltage i anden undervisning - fx virtuel undervisning eller selvstændigt arbejde, der er planlagt som en del af undervisningen.
 7. holde dig orienteret om udleveret materiale, lektier, afleveringer og lignende, når du er fraværende.


Se også Campus Bornholms studie- og ordensregler

B

Bibliotek og bogkælder

Du finder skolens bibliotek med gruppearbejdspladser og stilleområde til fordybelse på Merkurvej 10 – centralt i bygningen - samt i læsesalen på 1. sal.

Bogkælderen med klassesæt til de gymnasiale uddannelser findes på Merkurvej 10.

På biblioteket kan du låne bøger, tidsskrifter, dokumentarfilm mv. Biblioteksmedarbejderne kan hjemlåne materialer fra landets øvrige biblioteker og hjælper med informationssøgning, litteraturbestilling samt udlån af biblioteksmaterialer.

Biblioteket står endvidere for udlån af pc’ere til elever, og du kan også få adgang til en kopimaskine/printer her.

Forudbestilte klassesæt kan hentes i bogkælderen under biblioteket.

Bibliotekets åbningstid: Mandag til fredag 9 – 12.30 (nye åbningstider per 1. august).

Bogkælderens åbningstid: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: 9.30 – 12.30. Onsdag lukket.

Brugerbetaling

Du skal selv købe lommeregner, hvis du har brug for det. Der kan desuden være undervisningsprogrammer, du selv skal betale. Det samme gælder ordbøger i papirudgave.  Elektroniske ordbøger kan du til gengæld få gratis adgang til.

Skolen forventer som udgangspunkt, at du selv har en computer til skolebrug. I nødstilfælde kan du i en periode låne en computer fra biblioteket.

D

Digital post

Når vi skal sende post hjem til dig, sender vi posten til din digitale postkasse.

Digital post er ikke det samme som almindelige e-mails. Du skal hente din digitale post enten på Borger.dk eller E-boks.dk.

Du skal bruge din Nem-Id for at komme ind.

Husk at indtaste din almindelige mailadresse og mobiltelefonnummer under ’Profil’ i din digitale postkasse. Så får du besked, når du får ny post.

E-boks findes som app til mobiltelefon, så det er nemt at se posten.

E

Eksamensregler

Du er selv ansvarlig for at kende eksamensreglerne i de fag, du skal op i; herunder hvor og hvornår du skal trække spørgsmål, tid og sted for din eksamen, hvor lang forberedelsestiden er mv.

> Du finder reglerne her.

 

Elevboxe

Du har mulighed for at låne en elevbox for et år ad gangen, mens du går på skolen. Boxene er nummererede og placeret i kælder samt 1., 2. og 3. etage samt i Merkurvej-bygningen.

Inden du tager en box i brug, skal du registrere dig som bruger. Det gøres på denne side: https://box.cabh.dk/

Du må kun benytte én box, og når du ikke længere bruger din box, skal du afregistrere den.

Du opretter selv en 4-cifret kode til boxens lås. Hvis du glemmer din kode, kan du henvende dig hos teknisk service for at få boxen låst op. Det koster et gebyr på 50 kr.

Skolen forbeholder sig ret til - uden varsel - at åbne boxe som ikke er registrerede. Indhold i ikke-registrerede boxe vil blive fjernet. Boxene tømmes uden ansvar ved afslutningen af skoleåret. 

Elevråd og elevdemokrati

Elevrådet er en vigtig del af livet på skolen. Som medlem af elevrådet får du indflydelse på skolens hverdag og er med til at bestemme, hvad der skal ske i løbet af året. Gymnasierektoren indkalder til årets første
elevrådsmøde.

Der er valg til elevrådet i alle klasser umiddelbart efter skolestart i august, så elevrådet på de forskellige uddannelser hurtigt kan komme i gang med arbejdet. På det første elevrådsmøde vælges repræsentanter til en lang række råd og udvalg på Campus Bornholm. Der er elevrepræsentanter i skolens bestyrelse og i PRmøder/uddannelsesmøder (lærernes råd) samt i diverse organisationer.

Elevrådet fungerer som en vigtig kontakt til skolen, dvs. både ledelsen og de ansatte. Det betyder, at elevrådet kan tage sager op af fælles interesse for eleverne, og skolen vil bede elevrådet give indstillinger
om fælles sager.

Har du et godt forslag – så tag det op i elevrådet!

Du opfordres hermed til at stille op som repræsentant for din klasse i elevrådet.

Elevtilfredshed

Undervisningsmiljøet på gymnasieuddannelserne er åbent og imødekommende, og vi gør vores for, at du føler dig velkommen.

Dine lærere og andre medarbejdere på skolen gør en stor indsats for at tilrettelægge undervisningen på en hensigtsmæssig måde. Skulle der alligevel opstå en situation, hvor du føler dig uretfærdigt behandlet eller ikke forstår en konkret afgørelse, er det vigtigt, at du så hurtigt som muligt snakker direkte med den pågældende. Dette gælder, uanset om det er en lærer eller en anden ansat på skolen. I de fleste tilfælde vil det løse problemet at få snakket sagen igennem stille og roligt fx i et frikvarter eller efter skoletid.

Såfremt du ikke mener, at en sådan samtale har løst dit problem på en tilfredsstillende måde, kan du rette henvendelse til uddannelseslederen, som vil tage initiativ til at mødes med både dig og de pågældende - sammen eller hver for sig - og finde en løsning på problemet.

Der er særlige regler for klager i forbindelse med eksaminer.

> Læs mere i vores eksamensregler

Skolen har en plan for evaluering af elevernes trivsel og tilfredshed. Du bliver i løbet af skoleåret bedt om at besvare et elektronisk evalueringsskema, som er den landsdækkende elevtrivselsundersøgelse.

Desuden evalueres undervisningen af hver faglærer. Kontaktlæreren evaluerer klassens sociale sammenhold. Du opfordres til at deltage aktivt i disse evalueringer og give din mening til kende, så vi løbende kan forbedre undervisningsmiljøet på skolen.

F

Ferieplan

Se ferieplanen her

Fester- og fredagscaféer

Der afholdes jævnligt sociale arrangementer, hvor du i festligt lag kan være sammen med andre elever. Der afholdes to typer af arrangementer:

Fredagecaféer

Typisk fra kl. 14 - 16 på en fredag, hvor der er mulighed for at afslutte ugen med en hyggelig stund og en fredagsøl/vand. Der vil til fredagscaféerne være forskellige aktiviteter – fx skak, brætspil, sport, musik, Fifa-turnering.

Fredagscaféerne er åbne for alle, der har deres gang på Campus. De arrangeres af et fredagscaféudvalg bestående af elever fra Campus Bornholm. Meld dig gerne til udvalget for at være med til at bestemme aktiviteterne.

Der vil være lærerrepræsentanter  til stede, og det forventes at man til disse fredagscaféer kun indtager enkelte genstande.

Vi holder fem fredagscaféer på et skoleår.

Fester

Fem fredage om året er der fest for alle elever på Campus Bornholm. Festerne arrangeres af et festudvalg bestående af elever.

Vi forventer selvfølgelig, at du til enhver tid er i stand til at tage vare på dig selv. Skolens rusmiddelpolitik (se under ’Rusmiddelpolitik’ i denne elevhåndbog) skal altid overholdes. Overtrædelser medfører bortvisning og karantæne fra efterfølgende sociale arrangementer.

Der er lærerrepræsentanter og vagter til stede til festerne, hvis de finder sted på skolens matrikel.

Skolens fester kan også finde sted for eksempel i Musikhuzet eller andre steder.

Forsikringsforhold

Du skal selv sørge for at tegne en fuldtids ulykkes- og ansvarsforsikring. I tilfælde af tyveri fra en elev anmeldes det til elevens eget /forældrenes forsikringsselskab. Ved kørsel i egen bil til ekskursion o. lign. gælder ligeledes, at evt. skader anmeldes til bilens forsikringsselskab. Skolen bærer ikke noget ansvar i sådanne tilfælde.

Du er erstatningsansvarlige for evt. egne skadevoldende handlinger og undladelser. Det gælder også, hvis du volder skade på andre elever - hvad enten det sker i en pause eller i undervisningstiden.

Forældremøder

Der planlægges forældremøder for alle de gymnasiale uddannelser i løbet af efteråret. Her vil der være en generel introduktion til uddannelsen og de vigtigste aktiviteter i uddannelsens forløb. Desuden er der mulighed for at møde nogen af lærerne.

Fotografering

Ved skolestart skal der tages et portrætfoto til dit studie- og printkort og det studieadministrative system Lectio. Dette er obligatorisk.

Ved forskellige begivenheder og enkelte undervisningsaktiviteter vil der blive taget situationsbilleder, som vi i nogle tilfælde offentliggør (fx på vores hjemmeside, Facebook, brochurer og presse). Inden situationsbillederne tages, får klassen besked om det.

Fravær og forsømmelser

Alle former for fravær - herunder fravær fra enkelte timer - medregnes som fravær, uanset om fraværet er velbegrundet.

I forbindelse med sygdom har uddannelseslederen ret til at få oplyst årsagen til dit fravær og kan kræve en lægeattest (betalt af skolen).

Du skal selv holde styr på udleveret materiale, lektier, afleveringer og lignende, når du er fraværende.

Sanktioner

Brud på reglerne om fravær har konsekvenser og kan medføre sanktioner – fx en skriftlig advarsel, at du mister retten til gå op i ét eller flere fag, udelukkelse fra undervisningen i op til 10 dage eller i yderste konsekvens en bortvisning.

> Læs mere i vores studie- og ordensregler

Fællestimer

Skolen afholder fællestimearrangementer af kulturel og oplysende art. Nogle gange er de for flere klasser og hold - undertiden dog kun for enkelte klasser. Der er mødepligt til disse timer.

G

Glemte sager

Fundne sager kan afleveres hos uddannelsesadministrationen. Mindre effekter (smykker, ure, elektronik mv.) kan afhentes i uddannelsesadministrationen.

Større effekter (tøj, tasker, sko) kan afhentes i glemmekassen i kælderen - i nærheden af the-køkkenet.

OBS: Vi opbevarer dine glemte sager i maksimalt 3 måneder.

Et godt råd: Skriv navn og klasse på alle dine opladere – så finder de meget nemmere tilbage til dig, hvis du har glemt dem.

I

IT i undervisningen

Vi bruger IT til næsten alt - og vi forventer, at du vil gøre det samme. Derfor bør du medbringe din egen bærbare computer. Hvis det ikke er muligt, har du mulighed for midlertidig at låne en på skolens bibliotek.

Vi anbefaler, at du har en computer med hukommelse, altså ikke en Chromebook, I-pad eller lignende, da fu ikke må tilgå internettet til eksamenerne

Der er trådløst netværk – ’CB’ - på hele skolen, og vores IT-supportere assisterer dig i en vis udstrækning med både netværk og programmer. Vi anbefaler, at du anvender fx Onedrive eller skolens elevdrev til at gemme dine dokumenter i. Så er de lette at få fat på og forsvinder ikke.

I begyndelsen af 1.g får du får en introduktion til brug af IT i undervisningen, men derefter forventer vi, at du selv aktivt opsøger den viden, du har brug for.

På skolen kan du få installeret Office-pakken gratis. I matematik (A+B niveau) anvendes hovedsageligt TI-Nspire, som du selv skal betale (ca. 160 kr./år), hvis du vil have det på din egen computer. Hvis der skal benyttes web-baserede materialer til undervisningen, skal du selv oprette log-in til materialet.

Gode vaner

Du anbefales at tilegne dig gode IT-vaner fra starten:

 • Gem dine dokumenter og data med genkendelige fil-navne
 • Opret mapper der systematiserer faget og temaerne
 • Husk dine koder og/eller gem dem på en sikker måde
 • Tag backup, så du ikke mister alle data den dag, din bærbare bryder sammen
 • Tag ansvar for dit forbrug af IT-programmer, så du holder fokus på skolearbejdet. Det går ikke blot ud over dig selv, hvis du spilder din undervisningstid på spil og privat kommunikation – dårlige IT-vaner har forstyrrer dine klassekammerater og har en tendens til at smitte.

Nogle klasser har fælles regler for brug af computer og mobiltelefoner. Disse skal du naturligvis overholde – fx hvis din underviser forlanger, at mobiltelefoner samles sammen/gemmes væk, eller at lektionerne altid begyndes med lukket computer.

IT-hjælp

Har du brug for hjælp og vejledning, kan du få nyttig viden på: https://it.cabh.dk/Home/Indhold/5

På denne side finder du også link til Teamviewer. Med Teamviewer på din pc, kan du få hjælp via telefonen, mens vores IT-supporter fjernstyrer din pc.

Vi henstiller til, at personligt fremmøde på IT kontoret (lokale 0.423) kun sker efter aftale, eller når det ikke er muligt at kontakte IT-supporten via telefon og mail.

Læg gerne IT-medarbejdernes telefonnumre ind i din telefon:

 • Thim Pedersen: 60121823
 • Peter Bromley: 60121818
 • Lars Thisted: 60121822

IT-regler

Følgende regler skal overholdes:

 • Brug internettet med omtanke – overhold de gængse regler for god opførsel på nettet.
 • Når du aflytter videoindslag til brug i undervisningen, skal du bruge høretelefoner.
 • Passwords til skolens systemer er fortrolige - du er derfor ansvarlig for at holde dit eget password hemmeligt, og du er selv ansvarlig ved misbrug.
 • Der må aldrig installeres programmer på skolens computere uden en lærers tilladelse.
 • Det er ikke tilladt at køre fremmede programmer på skolens computere eller netværk.
 • Der må ikke ændres på computernes opsætning.


Misbrug

Det er forbudt at bruge skolens internetforbindelse til ikke-skole-relaterede formål (herunder download af pornografi, satellitkoder eller video og musikfiler) og den må under ingen omstændigheder anvendes til formål, der strider imod dansk lov – herunder bl.a. hacking, piratkopiering og ulovlig download.

Alle forsøg på at opnå udvidede privilegier på skolens eller andres Edb-systemer – herunder forsøg på at misbruge andre elevers passwords – vil blive betragtet som hacking og kan medføre bortvisning og politianmeldelse.

Fri anvendelse

Du kan frit anvende en hvilken som helst bærbar/ tablet med et hvilket som helst operativsystem og sprog i skolens netværk (Windows pc er dog at foretrække med hensyn til programmer og support).

Netværksudstyr

Dit eget netværksudstyr (routere, switch o.l.) må under ingen omstændigheder bringes i anvendelse på skolens område uanset om de kobles til vores netværk.

> Du kan få hjælp og vejledning på: http://it.cabh.dk

 

 

K

Kantinen

Kantinen er åben mandag til torsdag kl. 7.30 til 14.30 fredag 7.30 til 13 – lukket i sommerferie, efterårsferie, vinterferie og påskeferie. I kantinen kan du købe morgenmad, dagens ret, sandwich, håndmadder, frugt, salater, kaffe, the mv..  

 

Kommunikationsaftale for Lectio

Lectio giver dig adgang til vigtig og aktuel information om din uddannelse via internettet: Hvordan ser dit skema ud, hvilke lærere skal du have, er der ændringer i dit skema, hvilke opgaver har du for og hvornår skal de afleveres og meget mere.

Lectio er helt central i kommunikationen mellem skolen og dig. Derfor har vi i fællesskab med elevrådet udarbejdet en kommunikationsaftale mellem lærere og elever, som opstiller følgende retningslinjer for brugen af Lectio:

 1. Lektier skal normalt angives på Lectio.
 2. Lektier og eventuelle arbejdsspørgsmål lægges på Lectio normalt senest 24 timer før lektionens afholdelse (med undtagelse af lektier til mandag, der lægges på Lectio senest fredag kl. 18.00). Ved
  undervisning af samme klasse i 4. modul og 1. modul efterfølgende dag, skal lektierne være lagt ind inden kl. 17, da ændringer kan opstå under modulet.
 3. Elevfravær føres samme dag eller senest inden for 48 timer.
  På den første sygedag kan læreren selv aflyse 1. lektion i Lectio, hvis det ikke giver mening, at eleverne arbejder selv.
 4. Den enkelte lærer aftaler med sine klasser/hold, at der udveksles information via beskedfunktionen i Lectio.
 5. Skemaændringer skal varsles i så god tid som muligt - normalt med mindst 14 dages varsel. Dette gælder også for lokale ekskursioner.
  Oversigt over forløb (studieplan) lægges på Lectio to gange årligt (efterårssemestret ultimo august og forårssemestret ultimo januar).
 6. Oversigt over opgaver lægges på Lectio fire gange årligt; til sommerferien, efterårsferien, juleferien og vinterferien. Opgaverne skal ligge klar en uge inden feriens begyndelse. Lærerne opfordres til at inddrage klassen i planlægningen.
 7. Opgaveformuleringen til skriftlige hjemmeopgaver udleveres senest to uger før aflevering på Lectio. Tilbageleveringen bør ske senest en måned efter rettidig aflevering (dog inden næste større aflevering).
 8. Større opgaver eller anderledes tilbagemeldingstidsfrister aftales med klassen/holdet.

Aftalen er indgået mellem elevrådet, lærerne (PR) og ledelsen i januar 2020.

Kontaktlærer/team

Hver klasse har mindst en lærer tilknyttet, som har til opgave er at koordinere undervisningen og de skriftlige opgaver sammen med klassens øvrige lærere. De tager sig ligeledes af det sociale miljø i klassen og følger op på jeres studieaktivitet sammen med studievejlederne.

L

Lectio

Lectio er gymnasieuddannelsernes digitale undervisningsplatform og anvendes til kommunikation mellem dig og skolen. Al intern information gives på Lectio.

Du skal gøre det til en vane at kigge i Lectio hver dag - så er du opdateret.

Du får en introduktion til Lectio i begyndelsen af skoleåret, og derudover skal du prøve dig frem!

På Lectio kan du:

 • finde oplysninger om skema, skemaændringer, månedskalenderen, lektier, fravær, karakterer og eksamen
 • aflevere skriftlige opgaver
 • finde undervisningsmaterialer som din lærer har lagt ud.

Lectio er opdelt i forskellige rum. Som elev har kun adgang til de rum, der har med din klasse og dig personligt at gøre.

På Lectio findes et rum, hvor alle elever har adgang: ‘Lærere og elever’. Her ligger dokumenter af interesse for alle elever - fx referat af elevrådsmøder, diverse politikker, skriftlige vejledninger - og meget mere.

Alle nye elever får tildelt et log-in til brug for alle systemerne ved skolestart. Det er UNI-login, og hvis du har et med fra folkeskolen, vil det virke uden ændringer.

Lectio giver dig adgang til vigtig og aktuel information om din uddannelse via internettet: Hvordan ser dit skema ud, hvilke lærere skal du have, er der ændringer i dit skema, hvilke opgaver har du for og hvornår skal de afleveres og meget mere.

Kommunikationsaftale mellem lærere og elever

Lectio er helt central i kommunikationen mellem skolen og dig. Derfor har vi i fællesskab med elevrådet udarbejdet en kommunikationsaftale mellem lærere og elever, som opstiller følgende retningslinjer for brugen af Lectio:

 1. Lektier skal normalt angives på Lectio.
 2. Lektier og eventuelle arbejdsspørgsmål lægges på Lectio normalt senest 24 timer før lektionens afholdelse (med undtagelse af lektier til mandag, der lægges på Lectio senest fredag kl. 18.00). Ved
  undervisning af samme klasse i 4. modul og 1. modul efterfølgende dag, skal lektierne være lagt ind inden kl. 17, da ændringer kan opstå under modulet.
 3. Elevfravær føres samme dag eller senest inden for 48 timer.
  På den første sygedag kan læreren selv aflyse 1. lektion i Lectio, hvis det ikke giver mening, at eleverne arbejder selv.
 4. Den enkelte lærer aftaler med sine klasser/hold, at der udveksles information via beskedfunktionen i Lectio.
 5. Skemaændringer skal varsles i så god tid som muligt - normalt med mindst 14 dages varsel. Dette gælder også for lokale ekskursioner.
  Oversigt over forløb (studieplan) lægges på Lectio to gange årligt (efterårssemestret ultimo august og forårssemestret ultimo januar).
 6. Oversigt over opgaver lægges på Lectio fire gange årligt; til sommerferien, efterårsferien, juleferien og vinterferien. Opgaverne skal ligge klar en uge inden feriens begyndelse. Lærerne opfordres til at inddrage klassen i planlægningen.
 7. Opgaveformuleringen til skriftlige hjemmeopgaver udleveres senest to uger før aflevering på Lectio. Tilbageleveringen bør ske senest en måned efter rettidig aflevering (dog inden næste større aflevering).
 8. Større opgaver eller anderledes tilbagemeldingstidsfrister aftales med klassen/holdet.

Aftalen er indgået mellem elevrådet, lærerne (PR) og ledelsen i januar 2020.

Ledelse og -bestyrelse

Campus Bornholms øverste ledelse består af direktør Inge Prip, vicedirektør og gymnasierektor Lisbeth Hvid Christensen, EUD og VEU uddannelseschef Claus Jørgensen og ressourcechef Signe Saabye Ottesen.

Den daglig ledelse af undervisningen på gymnasieuddannelserne varetages af:

 • uddannelsesleder for HF, Pia Koefoed Nielsen 
 • uddannelsesleder for HHX, Ann Due 
 • uddannelsesleder for HTX, Ann Due 
 • uddannelsesleder for STX, Klaus Kristiansen

Campus Bornholms bestyrelse består af medlemmer udpeget af organisationer med interesse i skolens arbejde samt medlemmer valgt blandt ansatte og elever. Bestyrelsen har to elever som medlemmer - den ene er stemmeberettiget.

> Læs mere om skolens organisation

> Læs mere om skolens bestyrelse

Lektiecafé

Der arrangeres lektiecaféer det meste af året, hvor du kan hente hjælp til opgaveløsning og -skrivning. I hvilke fag og hvor/hvornår lektiecaféerne afholdes fremgår af opslag og Lectio. Lektiecaféerne vil normalt være bemandet med en underviser. Der vil også ofte være elever til stede, der stiller deres viden til rådighed.

Enkelte elever vil have en aftale med studievejlederen/uddannelseslederen om, at de skal møde til lektiecafé. I så fald er der mødepligt til lektiecaféen, men ellers er det helt frivilligt at deltage.

Læsevejledning

Alle 1. års elever screenes i begyndelsen af skoleåret. Herefter modtager alle elever et læsekursus, hvor den faglige læsning på de respektive uddannelser bliver introduceret. På kurserne styrkes kendskabet til bl.a. læseformål og læseteknik samt notatteknik. Desuden præsenteres fagenes forskellige teksttyper. Formålet med kurserne er at styrke jeres faglige udbytte af læsningen.

Elever med stave-/læsevanskeligheder sendes videre til SPS vejlederen, der tester yderligere og om nødvendigt ansøger om IT-startpakke og studiestøtte - læs mere under ’Specialpædagogisk støtte’.

M

Mobiltelefoner

I undervisningstiden skal mobiltelefoner altid være på lydløs og må kun benyttes med lærerens udtrykkelige tilladelse. 

> Læs mere i vores studie- og ordensregler

O

Oprydning og affald

Vi arbejder for at Campus Bornholm er en grøn skole. Vi forventer, at du hjælper med at holde vores nye bygning ren og pæn. Rengøringsassistenternes arbejde er at gøre rent – ikke at rydde op efter dig.

Klasse- og andre lokaler skal efterlades i opryddet stand. Stolene skal sættes på plads efter hver time.

Madpakker spises i kantineområdet - ikke i undervisningslokalerne.

Vi skal alle medvirke til at sortere vores affald, så mest muligt kan genanvendes. Det kræver så lidt af os – men har stor betydning for miljøet. Derfor:

 • Almindeligt affald skal i affaldsspande mærket ’dagrenovation’. De findes i alle lokaler og tømmes dagligt
 • Papir skal i affaldsspande mærket ’Papir’. De findes i alle lokaler og tømmes efter behov
 • Plastflasker og dåser skal i de affaldsspande der er mærket returpant.

Oprykning til næste klassetrin

Oprykning fra et klassetrin til det næste er betinget af, at du får et tilstrækkeligt udbytte af undervisningen. Oprykning afhænger dels af skolens løbende evaluering, dels af om dit opnåede karaktergennemsnit for skoleåret er under 2. 

Hvis du bliver nægtet oprykning, kan vi give dig godkendelse til at gå det klassetrinnet om én gang - dog skal HTX, STX og HHX være gennemført på maksimalt 5 år, mens HF skal være gennemført på maksimalt 4 år.

Hvis du nægtes oprykning for anden gang på samme klassetrin, bliver du udskrevet af skolen.

Opslagstavler

Du må sætte opslag op på de dertil indrettede opslagstavler – de findes på udvalgte steder i bygningen. Husk at tage dit opslag ned, når det ikke længere er relevant.

Der må IKKE klæbes plakater op med tape, klæbemasse og lignende. Hverken på glaspartier eller vægge.

P

Parkering og færdsel

Tag hensyn og kør forsigtigt, når du skal til og fra skole, og brug kun de afmærkede parkeringsbåse til cykler, knallerter og bil. Så er du med til at få trafikken omkring campus til at fungere bedst muligt.

Cykler

Alle cykler skal enten parkeres i cykelkælderen eller den udendørs cykelparkering ved cykelstien. Cykler parkeret uden for cykelparkeringsområdet fjernes uden ansvar.

Knallerter

Der er knallertparkering ud for gavlen ved rød hal ved p-pladsen på Minervavej 2. Knallerter må under ingen omstændigheder parkeres i kælderen pga. støj og luftforurening.

Biler

Hvis du kører i bil til skolen, så vær opmærksom på, at du enten skal parkere på Merkurvej 10 eller ved Rønne Idrætshal/DGI Hallen på Torneværksvej.

Parkeringsselskabet ParkZone varetager håndteringen af skolens parkeringsregler og hvis man ikke overholder disse, risikerer man en parkeringsafgift på 790 kr.

Dette gælder også, hvis man fx parkerer uden for de markerede p-båse på Merkurvej. Parkering på Minervavej er ikke mulig, da pladsen er forbeholdt personer med parkeringstilladelse. Overtrædelse kan medføre en parkeringsafgift på 790 kr.

Hvis du skulle få en kontrolafgift, er det en sag mellem dig og ParkZone. Skolen indgår ikke i en eventuel vurdering af, om kontroludgiften er retmæssigt udstedt.

Undlad venligst at parkere i lokalområdet, da der flere steder er parkeringsforbud og da uhensigtsmæssig parkering er til gene for beboerne og trafikken generelt.

Print og kopiering

Af hensyn til miljøet derfor beder vi om, at du lader være med at printe eller kopiere materiale med mindre det er helt nødvendigt. Benyt tosidet udskrift, når det er muligt.

Når du skal udskrive, vælger du printeren ‘CB Kopimaskine’. Så lægger dit printjob sig i kø og venter på, at du aktiverer det i det printrum, du ønsker at benytte. Der er udskrivningsmulighed på alle etager.

Dit studiekort er også et printkort, og du trækker dit print ud af maskinen ved at swipe dit studiekort over kortlæseren, som sidder på printeren. Printeren kan også bruges som almindelig kopimaskine.

I printrummet er der plads til at bearbejde det, du har udskrevet.

Privatlivspolitik og beskyttelse af persondata

På Campus Bornholm varetager vi personlige oplysninger ordentligt og med gennemsigtighed i sagsbehandlingen. Vi passer grundigt på de personoplysninger, der kommer til os, og vi behandler dem efter gældende lovgivning.

Vi indsamler og behandler kun de personoplysninger, vi har brug for. Vi bruger dem til dét formål – og gemmer dem, så længe der er brug for det. Enhver behandling af personoplysninger er lovlig og rimelig.

Pædagogisk råd

Der afholdes jævnligt møder, hvor skolens ledelse og alle lærerne behandler forskellige emner - fx politikker, årsprøver, og valghold. Elevrepræsentanter kan – uden stemmeret – deltage i møderne. Bestemmelserne udelukker imidlertid elevers tilstedeværelse ved visse af dagsordenens punkter.

R

Ringetider

De gymnasiale uddannelser har 95 minutters lektioner. Vores ringetider er tilpasset bussernes køreplan:

1. lektion

8.30 - 10.05

2. lektion

10.20 - 11.55

Spisepause

11.55 - 12.30

3. lektion

12.30 - 14.05

4. lektion

14.15 - 15.55

Rusmiddelpolitik

INFORMATION, HJÆLP OG RÅDGIVNING FRA SKOLEN

Campus Bornholm skal sikre, at eleverne får relevant viden om rusmidler, og at der skabes rammer for samtale og udveksling af holdninger på dette område.

Det skal gøres tydeligt for hver enkelt elev på skolen, hvor man kan henvende sig, hvis der er behov for rådgivning og støtte. Campus Bornholm vil, som udgangspunkt, forsøge at fastholde elever med et misbrug i uddannelse. Dog forudsættes, at eleven forpligter sig til at få rådgivning og hjælp til at komme ud af misbruget. For elever under 18 år, der har et misbrug, involveres forældrene.

Alle, som opdager, at en elev har et uhensigtsmæssigt forbrug/misbrug af rusmidler, opfordres til at tage kontakt til uddannelseslederen for uddannelsen.

UDSKÆNKNING AF ALKOHOL

Det er ikke tilladt at indtage/være påvirket af alkohol i skoletiden – hverken på skolens område eller ved ekskursioner, introduktionsture, mv. På studieturene må der ikke indtages alkohol i undervisningstiden.

Ved elevfester, koncerter, caféaftener og lignende må der kun udskænkes drikkevarer med en alkoholprocent på max. 5 %. Det skal altid være muligt at købe drikkevarer uden alkohol til en lavere pris end drikkevarer med alkohol. Ved skolens egne fester - dvs. Årsfesten og Gallafesten - kan der sælges bordvin.

Stærkt berusede personer bortvises fra arrangementet. Elevens forældre eller kontaktpersoner skal så vidt muligt kontaktes, så de kan hente den bortviste elev.

ULOVLIGE RUSMIDLER

Det er ikke tilladt at være påvirket af eller at indtage, besidde, sælge og videregive enhver form for euforiserende stoffer på Campus Bornholms område. Hverken i undervisningstiden, uanset hvor den finder sted, eller ved alle arrangementer i skolens regi - fx fester og studieture.

Elever og eventuelle gæster, der vurderes at være påvirkede af euforiserende stoffer, kan uden yderligere grund nægtes adgang til fester, caféaftener mv. Desuden er alle forpligtet til på opfordring at vise indholdet af lommer og punge mv. til festvagterne eller forlade skolens område.

SANKTIONER

Overtrædelser af reglerne om udlandsrejser og ekskursioner kan medføre hjemsendelse for egen regning og uden ledsagelse efter lærernes suveræne afgørelse.

Overtrædelse af reglerne vedrørende euforiserende stoffer vil normalt medføre bortvisning.

Elever, der overtræder skolens generelle regler om rusmidler, vil som udgangspunkt blive midlertidigt udelukket fra undervisningen med efterfølgende samtale om genoptagelse af skolegangen.

Elever, der stadig efter gentagne forsøg på hjælp fortsat misbruger rusmidler, vil blive bortvist fra skolen.

Medvirken til handel med euforiserende stoffer på eller ved skolen medfører bortvisning og politianmeldelse.

Ved bortvisning vil eleven (og elevens forældre, hvis eleven er under 18 år) altid blive indkaldt til en samtale med uddannelseslederen, hvor elevens fremtid vil blive drøftet, herunder vil der blive tilbudt en vejledningssamtale med skolens studievejledere og evt. andre relevante vejledere.

Rygning mm.

Campus Bornholm er en tobaksfri skole.

Det er ikke tilladt at ryge eller anvende øvrige tobakslignende produkter i skoletiden, og det er ikke tilladt at ryge eller anvende øvrige tobakslignende produkter på skolens matrikel og i områderne omkring skolen – heller ikke i pauser mellem lektioner.

Tobakslignende produkter omfatter bl.a. elektroniske cigaretter og snus.

På studieture, ekskursioner og lignende er det ikke tilladt at ryge eller anvende øvrige tobakslignende produkter i undervisningstiden.

Overtrædelse af rygeforbuddet betragtes som en overtrædelse af studie- og ordensreglerne og vil medføre sanktioner.

Hjælp til rygestop

Hvis du har brug for hjælp til at stoppe med at ryge, tilbyder skolen jævnligt rygestopkurser eller samtaler med en af skolens rygestopkonsulenter. Hold øje med Lectio og opslag på skolen, hvor vi informerer om nye hold.

Se også Campus Bornholms studie- og ordensregler her.

S

Sikkerhed

VED BRAND

Opdager du en brand, skal du omgående aktivere den nærmeste brandalarm.

Når brandalarmen lyder, skal alle omgående forlade bygningen – og gå til en samlingsplads (se opslag i lokalet). Gå den direkte vej ud og gå ikke igennem røgfyldte lokaler. Brug evt. vinduet til at forlade bygningen.

VED ULYKKER

Ved ulykker er det vigtigt, at du bevarer roen og undgår panik. Skab overblik over situationen, før du alarmerer.

 1. Stands ulykken
 2. Giv livreddende førstehjælp
 3. Alarmér - tast 1-1-2
 4. Oplys fuldt navn
 5. Oplys hvorfra der ringes – adresse, afdeling, telefonnummer
 6. Beskriv hvad der er sket
 7. Fortæl hvor mange personer, der er kommet til skade.
 8. Sørg for personer til at modtage ambulance og vise vej
 9. Sørg for ledsager med mobil telefon til den tilskadekomne
 10. Nedskriv ledsagers navn og mobilnummer.

Kontakt skolens kontor på tlf. 5695 9700 og oplys om alarmeringen, samt hvem der er kommet til skade.

VED UHELD, HVOR EN PERSON SKAL PÅ SKADESTUEN

Kontakt skolens kontor tlf. 5695 9700 og oplys om skaden, og hvem der er kommet til skade, så bestiller kontoret transport.

SIKKERHED I LABORATORIERNE

Der er særlige sikkerhedsregler i laboratorierne – følg lærerens anvisninger og læs opslagene om sikkerhed i laboratorierne.

Der er opsat kasser med førstehjælpsudstyr, samt øjenskylleflasker flere steder i laboratorierne.

Alle elever skal anvende kitler i kemilaboratoriet.

 

Skema og skemaændringer

Skolen planlægger med 14 dages skemaer. Det betyder, at skemaerne i lige og ulige uger ikke er ens. Der kommer skemaændringer i løbet af et skoleår, når dine lærere bliver syge eller skal på kursus for at holde sig fagligt opdaterede. Desuden kan der opstå behov for at flytte om på undervisningen i forbindelse med projekter.

Alle skemaændringer bliver meddelt via Lectio. 

Såfremt morgentimer ændres med kort varsel, kan vi blive nødt til at aflyse. Når det sker, sender vi dig en sms – det forudsætter dog, at dit telefonnummer er registreret i Lectio. Aflysningen vil også fremgå af skemaet i Lectio.

Generelt forsøger vi at ændre skemaet, således at andre lærere overtager de timer, der ikke kan afholdes. De timer, der bliver ‘aflyst’, bliver lagt i skemaet på et senere tidspunkt – på den måde sørger vi for, at du altid får den undervisning, der hører til de enkelte fag.

Skriftlige opgaver

Hjemmeopgaver skal afleveres til tiden - ellers registreres opgaven som manglende. Opgaver, der afleveres senere, vil blive bedømt, men manglende afleveringer kan afspejles i karaktererne, ved at lærerne mangler et vurderingsgrundlag. I særlige tilfælde eller ved sygdom kan du på forhånd lave en aftale med læreren om en længere afleveringsfrist.

Dine opgaver skal altid være udarbejdet af dig selv. Det anses for snyd, hvis din opgave er afskrift, tom eller indeholder kopierede tekster uden angivelse af kilder. Snyd kan medføre sanktioner - i værste fald kan du miste eksamensretten og må tage faget/opgaven om året efter.

De kvalitative og kvantitative mål for større skriftlige opgaver skal opfyldes, ellers kan den afvises som ’ikke afleveret’.

Skoleledelse og -bestyrelse

Campus Bornholm ledes af en bestyrelse. Bestyrelsen har to elever som bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene er stemmeberettiget.

> Læs mere om bestyrelsen her

Skolens direktør hedder Inge Prip. Hun er øverste leder for en række ledere for de forskellige uddannelser på skolen.

> Læs mere om vores organisation her

Specialpædagogisk støtte (SPS)

Specialpædagogisk støtte (SPS) skal sikre, at du kan uddanne dig på lige fod med andre elever, selv om du har funktionsnedsættelse af fysisk eller psykisk karakter.

Støtten består oftest i tildeling af IT-hjælpemidler i form af en computer eller programmer til din egen computer og/eller en SPS-mentor, der kan hjælpe dig med de udfordringer, din funktionsnedsættelse afstedkommer.

Spørg din studievejleder hvis du vil have kontakt med vores SPS-koordinatorer. 

Studie- og ordensregler

Campus Bornholms studie- og ordensregler er udformet for at bidrage til et godt undervisningsmiljø og for at sikre, at de enkelte uddannelsers formål bliver opfyldt. Regelsættet gælder alle elever og kursister. 

> Campus Bornholms studie- og ordensregler kan læses her

Studiekort

Du får udleveret et studiekort med dit foto et par uger efter starten på uddannelsen.  Kortet fungerer som studiekort og printkort, og det bruges som ID – fx på studieture, ved fester eller hvis du arbejder på skolen uden for den almindelige åbningstid.

Kortet skal altid medbringes på skolen. Et erstatningskort kan bestilles hos uddannelsesadministrationen og koster 100 kr. Glemte kort kan indleveres i uddannelsesadministrationen.

Studierejser og ekskursioner

Studierejser og ekskursioner er en vigtig del af undervisningen på de gymnasiale uddannelser. Alle studierejser og ekskursioner har et stærkt fagligt fokus og har desuden som formål at styrke det sociale sammenhold i klassen.

Ekskursioner til København

Alle gymnasiale uddannelser tilbyder sædvanligvis en 2-dages ekskursion til København i løbet af studiet. Skolen sørger for transport til og fra hovedstaden, men du skal selv betale udgifter i forbindelse med transport i København, entréer, overnatning og forplejning.

Indholdet af en ekskursion kan blive inddraget i dine senere eksaminer. Hvis det ikke er muligt for dig at komme med, får du enten en skriftlig opgave eller skal følge undervisningen i en anden klasse.

Studierejser

Alle studierejser indgår i eksamenspensum og skal godkendes af uddannelseslederen.

Alle elever får i 2. eller 3.g (2. år på HF) så vidt muligt tilbud om en studierejse af ca. en uges varighed - oftest til udlandet. Du betaler selv rejsen. Vi fastsætter et maksimumbeløb, der skal dække rejse, kost, logi og entréer, men ikke lommepenge.

Antallet af rejser og udgifternes størrelse varierer. Som udgangspunkt skal du regne med, at udgifterne i forbindelse med studierejser vil ligge på ca. 6.000 kr. i hele dit gymnasieforløb. På visse studieretninger arrangeres længere og derfor lidt dyrere studierejser.

Studievalg Danmark på Bornholm

Claus Gjerrild fra Studievalg Danmark vejleder om uddannelse og karriere efter ungdomsuddannelse (gymnasie- eller erhvervsuddannelse). Han har både kollektiv vejledning i klasserne og individuelle samtaler og kan bl.a. hjælpe dig hvis;

 • Du er i tvivl om, hvad du gerne vil efter gymnasiet?
 • Du har spørgsmål til valg af videregående uddannelse?
 • Du har en funktionsnedsættelse, der har betydning for dit studievalg?
 • Eller har spørgsmål til ansøgning og optagelse?

Skriv til Claus Gjerrild via Lectio eller clgj@studievalg.dk 

Studievejledning

Til hver klasse er knyttet en studievejleder, som skal støtte den enkelte elev til at få det størst mulige udbytte af skolegangen. Studievejlederen hjælper eleven med at løse alle problemer, som påvirker skolegangen. Studiemæssige, sociale, økonomiske og personlige forhold kan altid snakkes igennem med studievejlederen, der har tavshedspligt.

Eleverne kan gå til studievejlederne uden at blive registreret fraværende fra undervisningen.  Desuden får alle klasser løbende kollektiv vejledning af Studievalg Bornholm.

I løbet af august kommer studievejlederne rundt til alle klasser og fortæller om, hvad du kan bruge studievejledningen og studievejlederne til. Her vil du møde din egen studievejleder, så du ved hvem du skal henvende dig til.

> Læs mere her

SU - Statens Uddannelsesstøtte

Fra kvartalet efter du fylder 18 år, kan du få Statens Uddannelsesstøtte - SU. Du skal søge på su.dk. Hvor meget, du får i SU, afhænger af dine forældres indkomst. Det er ikke kun dine biologiske forældres indkomst, men også evt. ny ægtefælle eller registreret partner som din bopælsforælder bor sammen med.

Derudover kan du optage et SU-lån. Lånet skal betales tilbage med renter, når du er færdig med din uddannelse.

Er du 18 eller 19 år kan du få et tillæg til grundsatsen, hvis dine forældre tjener mindre end den maksimale grænse for forældreindkomst pr. år.

Når du er under 20 år, kan du normalt kun få SU-satsen for hjemmeboende. Også selv om du er flyttet/flytter hjemmefra - men spørg din studievejleder, hvis det bliver aktuelt; i få tilfælde kan du nemlig få en dispensation.

> Læs mere om SU på www.su.dk

T

Transport - Ungdomskort

Du kan som elev på en ungdomsuddannelse købe et Ungdomskort, som du kan bruge hos BAT.

> Du skal selv bestille ungdomskortet på www.ungdomskort.dk

Har du problemer med eller spørgsmål til Ungdomskortet, kan du kontakte uddannelsessekretæren for din uddannelse.

Trimrum

Hvis du vil bruge trimrummet, skal du have modtaget instruktion i brugen af maskinerne.

Du skal være opmærksom på, at du selv skal være forsikret, når du træner - skolen er ikke erstatningspligtig. Så husk at tjekke, om du er dækket af en ulykkesforsikring.

U

Uddannelsesadministration

I uddannelsesadministrationen på første sal – lokale 1.128 sidder sekretærerne for gymnasieuddannelserne. Kontoret er åbent:

 • Mandag-fredag kl. 7.30 – 12.30

Du kan også ringe til uddannelsesadministrationen på tlf. 5695 9700 eller sende en mail.

Uddannelsessekretærerne kan hjælpe med svar på dine spørgsmål om din uddannelse og fx SU og Ungdomskort.

Uddannelsessekretærerne for GYM er:

- Anette Vejborg

- Anne Mette Johansen

- Lotte Kristine Kofoed

Uddannelsesledelse

Lisbeth Hvid Christensen (LHC)
vicedirektør og gymnasierektor

Ann Due (AD)  
uddannelsesleder for HTX og HHX

Klaus Nørskov Kristiansen (KK)
uddannelsesleder for STX

Pia Koefoed Nielsen (PN)
uddannelsesleder for HF

 

Udvekslingselever

Skolen har hvert år besøg af et antal udvekslingselever.

Undervisere

V

Verdensmål

Campus Bornholms fokus på verdensmålene betyder, at vi prioriterer, at de 17 mål - når det giver mening - bliver en integreret del af i undervisningen på alle uddannelser, og at vi konstant har en bæredygtig drift højt på dagsordenen.

Vold, trusler og mobning 

Campus Bornholm tolererer ikke vold, trusler, mobning eller chikane. Hverken mod elever, lærere, andre ansatte eller deres familie.

Vi definerer mobning som en eller flere personers systematiske forfølgelse af en anden med ondsindet drilleri over en periode, trusler, nedgørelse, bagtalen eller vold. Mobning er uacceptabelt, uanset om den finder sted på skolens område eller via sociale medier (fx Facebook, Snapchat, Instagram).

Det er ikke tilladt at optage lyd og/eller billeder i undervisningen uden tilladelse fra dem, der optræder eller fra læreren.

Det er ikke tilladt at videregive mediefiler af privat/intim karakter hverken til enkeltpersoner eller via sociale medier.

Reglerne gælder også for din adfærd uden for skolen - herunder i din fritid – hvis din adfærd har direkte indflydelse på skolens undervisningsmiljø.

> Se også Campus Bornholms studie- og ordensregler 

Å

Åbningstider og adgang til skolen

Der er åbent på skolen fra kl. 7:30 på alle hverdage – dog ikke i ferierne. Dørene bliver aflåst ca. kl. 17.

Du er velkommen til at blive på skolen efter undervisning for at lave lektier samt anvende bibliotekets studiefaciliteter eller selvbetjeningsmuligheder. Laboratorier og værksteder kan dog ikke benyttes uden læreropsyn.

I forbindelse med større projekter kan du dog få tilladelse til arbejde på skolen uden for den almindelige åbningstid.

Tal med din uddannelsesleder, hvis du har behov for ekstra adgang til skolen.