Information fra EUD - erhvervsuddannelserne

Indholdet på denne side fokuserer på, hvordan coronakarantænen påvirker lokalt på Campus Bornholm. På undervisningsministeriets hjemmeside finder du mange svar på, hvordan coronakarantænen generelt påvirker erhvervsuddannelserne. Læs ministeriets FAQ her. 

 

Opdat. torsdag 26.03.2020

På Campus Bornholm har vi planlagt tre svendeprøve-forløb frem til den 30. april og i forbindelse med nedlukningen af skolen sker der i første omgang ændringer for tømreruddannelsen og smedeuddannelsen.

Undervisningsministeriet har udsendt en bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for erhvervsuddannelserne som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med COVID-19, som giver skoler og faglige udvalg særlige beføjelser for at sikre at elever får afsluttet deres uddannelse. Herunder redegøres for hvordan vi tackler svendeprøverne i perioden frem til d. 13. april 2020.

 

Tømreruddannelsen

Svendeprøven for tømreruddannelsen, med otte elever på holdet, er i gang og den praktiske del skulle begynde i denne uge og med overrækkelse af svendebrev på fredag d. 27. marts 2020.

Bekendtgørelsens §10, giver mulighed for at skolen kan indstille eleven til svendebrev, skolen skal tage stilling til om eleven har opnået de kompetencer, der svarer til uddannelsens faglige mål. Svendebrevet vil have samme retsvirkning som et almindeligt svendebrev.

Alle otte elever er af skolen vurderet til at have opnået de kompetencer der svarer til uddannelsens mål og derfor indstilles alle otte til svendebrev.  Derfor har vi kontaktet det faglige udvalg for snarest at få afklaret, hvordan skolens indstillinger skal udformes, så eleverne kan få deres svendebevis.

 

Smedeuddannelsen

Smedeholdet, med 6 elever, skulle have mødt ind på skolen til deres sidste hovedforløb samt svendeprøve, samtidig med nedlukningen af Campus Bornholm trådte i kraft.

Eleverne blev i stedet sendt hjem og har modtaget fjernundervisning siden. Fjernundervisningen har fra 18. til 27. marts, bestået primært af tegning.

Fra uge 14. var det planen at værkstedsundervisningen skal påbegyndes, dette kan ikke lade sig gøre under nedlukningen af skolen.

Da elevernes uddannelsesaftaler løber frem til august-september 2020 er der mere end tre måneder tilbage af deres uddannelse og derfor er det ikke muligt at udstede et administrativt svendebrev, jf. §10 i bekendtgørelsen.

I stedet må sidste del af hovedforløbet og svendeprøven afvikles inden sommerferien, i f.eks. i juni måned. På denne måde når eleverne at gennemfører deres uddannelse og afslutte svendeprøven inden deres uddannelsesaftaler udløber, jf. §9 i bekendtgørelsen.

 

Kokkeuddannelsen

Kokkeholdet, med fire elever, skal efter planen på sidste del af deres hovedforløb d. 20. april 2020 og afslutte med svendeprøve d. 29-30. april 2020.

På nuværende tidspunkt skønnes det sandsynligt at hovedforløb samt svendeprøve kan gennemføres som planlagt.

 

Opdat. onsdag 25.03.2020

BAT har bedt os formidle nedenstående til brugere af Ungdomskortet:

Kære Ungdomskortbruger,

Hermed rettigheder ang. kort refundering til allerede betalte kort. Vi opfordrer til ikke at betale kort i lukke perioden til der meldes andet ud.

Refunderinger

Billetter, pendlerkort og andre produkter refunderes uden gebyrer i perioden.  

Ungdomskort

Ønsker du refusion af dit ungdomskort i forbindelse med lukning af din skole grundet Corona virus skal du sende en mail til post@bat.dk , hvor du oplyser dit navn samt kortnummeret på dit ungdomskort.

Refusion udregnes pr. den dato vi modtager din henvendelse og frem til perioden med lukkede uddannelsesinstitutioner, Det er ikke nødvendigt at skrive igen. Udbetalingen sker til din NemKonto umiddelbart efter karantæne-periodens udløb. 

Har du betalt for Ungdomskort for 2. kvartal 2020 har Du mulighed for at få hele beløbet refunderet, send mail til post@bat.dk

Hvis du ønsker refusion må du ikke bruge dit ungdomskort i perioden. Gør du det alligevel mister du retten til fuld refusion.

OBS: Dit ungdomskort skal fortsat bruges efter karantænen, det er derfor vigtigt, at du gemmer dit kort - det skal ikke klippes i stykker!

 

Opdat. onsdag 25. marts

Statusopdatering fra uddannelseschef for erhvervsuddannelserne (EUD) på Campus Bornholm, Claus Jørgensen:

Alle skolens EUD-lærere lægger hovederne i blød for at få værkstedsfagene omlagt til fjernundervisning. Det er ikke nemt, men de forsøger at give eleverne opgaver, så vi udnytter tiden og eleverne lærer mest muligt, ind til vi kan komme tilbage i værkstederne. Alle vores elever skal gerne igennem denne svære periode med så gode muligheder for at forsætte deres uddannelse som muligt. Derfor holder vi også tæt kontakt til de af vores elever, som har behov for ekstra støtte og vejledning.

Også de planlagte svendeprøver på Campus Bornholm er ramt af nedlukningen og sat i venteposition, men Undervisningsministeriet forsøger i samarbejde med erhvervsskolerne at finde en model, så svendeprøver vil kunne gennemføres uden at de aktuelle restriktioner bliver brudt. 

 

Opdat. fredag 20. marts

Folketinget vedtog i går enstemmigt en hastelov, som giver børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil mulighed for at sætte normale regler for prøver og eksamener midlertidigt ud af drift. Det giver regeringen mulighed for − i yderste konsekvens − at aflyse dette års eksamener i skoler, gymnasier og på erhvervsuddannelser.

På undervisningsministeriets hjemmeside finder du svar på, hvordan loven påvirker erhvervsuddannelserne. Læs ministeriets FAQ her. 

25. Marts 2020