Information fra gymnasieuddannelserne

Indholdet på denne side fokuserer på, hvordan coronakarantænen påvirker lokalt på Campus Bornholm. På undervisningsministeriets hjemmeside finder du mange svar på, hvordan coronakarantænen generelt påvirker de gymnasiale uddannelser. Læs ministeriets FAQ her. 

 

Opdat. onsdag 25.03.2020

BAT har bedt os formidle nedenstående til brugere af Ungdomskortet:

Kære Ungdomskortbruger,

Hermed rettigheder ang. kort refundering til allerede betalte kort. Vi opfordrer til ikke at betale kort i lukke perioden til der meldes andet ud.

Refunderinger

Billetter, pendlerkort og andre produkter refunderes uden gebyrer i perioden.  

Ungdomskort

Ønsker du refusion af dit ungdomskort i forbindelse med lukning af din skole grundet Corona virus skal du sende en mail til post@bat.dk , hvor du oplyser dit navn samt kortnummeret på dit ungdomskort.

Refusion udregnes pr. den dato vi modtager din henvendelse og frem til perioden med lukkede uddannelsesinstitutioner, Det er ikke nødvendigt at skrive igen. Udbetalingen sker til din NemKonto umiddelbart efter karantæne-periodens udløb. 

Har du betalt for Ungdomskort for 2. kvartal 2020 har Du mulighed for at få hele beløbet refunderet, send mail til post@bat.dk

Hvis du ønsker refusion må du ikke bruge dit ungdomskort i perioden. Gør du det alligevel mister du retten til fuld refusion.

OBS: Dit ungdomskort skal fortsat bruges efter karantænen, det er derfor vigtigt, at du gemmer dit kort - det skal ikke klippes i stykker!

 

Opdat. tirsdag 24. marts

Gymnasierektor Lisbeth Hvid-Christensen har sammen med uddannelseslederne for HF, STX, HTX og HHX, Pia Koefoed Nielsen, Klaus Kristiansen og Ann Due udsendt denne hilsen til eleverne:

Så blev nedlukningen af skolerne forlænget til efter påskeferien, og det betyder at den virtuelle undervisning fortsætter til og med d. 13. april (påskeferie d. 6. - 13. april). Det er godt at se, at der knokles på derude, og at der er et godt fremmøde til den virtuelle undervisning.

At studere hjemmefra

Det kan være ganske svært at være online-elev og lige pludselig at skulle tage et større ansvar for sin egen skoledag, især når det strækker sig over en lang periode som denne. Men det er utrolig vigtigt, at I deltager i alle lektioner, at I "tjekker ind" i god tid, så lærerne kan invitere/give informationer til undervisningen. 

Vi ved godt at I arbejder i forskellige tempi og lærerne tilstræber, at I alle har mulighed for at nå det I skal inden lektionerne afsluttes, men det kan være vanskeligt for den enkelte lærer, at have det fulde overblik over samtlige elever i den virtuelle undervisning. 

Det er derfor meget vigtigt, at man får lavet en god struktur på sin skoledag, kommer op om morgenen, holder de pauser som der er lagt ind i løbet af dagen og får afleveret de opgaver som man løbende får stillet. 

Det er vigtigt at I indretter en ordentlig arbejdsplads og ikke afvikler skoledagen i sofaen eller i sengen. Bed evt. jeres forældre om hjælp til at holde fokus på skoledagen. 

Hvis I oplever det svært eller på anden måde møder udfordringer, er det vigtigt at I har en dialog med jeres underviser om dette. Hvis I oplever udfordringer som jeres undervisere ikke kan afhjælpe, kan I også tage kontakt til jeres studievejleder, den leder som er ansvarlig for den enkelte uddannelse: Klaus Kristiansen (STX), Ann Due (HTX/HHX) og Pia K. Nielsen (HF) eller rektor Lisbeth Christensen. Så vil vi lægge os i selen for at hjælpe jer så godt vi kan. 

I finder vores kontaktoplysninger på hjemmesiden eller Lectio. 

Har i SPS-støtte, så sørg for at gøre brug i denne, ligesom vi også gør opmærksom på, at der fortsat er liv i matematik-lektiecaféen.  

Hvad med eksamen?

Mange af jer er bekymret for eksamen, og lige nu har vi ingen svar på, hvordan COVID19-virussen kan påvirke eksamensperioden. Her afventer vi udmeldinger fra Undervisningsministeriet. Men det kan ske, at Undervisningsministeren beslutter at årskaraktererne kommer til at erstatte eksamenskarakterer helt eller delvist. Det gør det endnu mere vigtigt at følge godt med i undervisningen og få afleveret diverse opgaver. 

Vi må hjælpes ad med at få det bedste ud af en meget usædvanlig situation, og så snart vi ved mere skal vi nok sende det ud til jer.

Mange hilsner

Ann, Pia, Klaus og Lisbeth

 

 

Opdat. fredag 20. marts

Folketinget vedtog i går enstemmigt en hastelov, som giver børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil mulighed for at sætte normale regler for prøver og eksamener midlertidigt ud af drift. Det giver regeringen mulighed for − i yderste konsekvens − at aflyse dette års eksamener i skoler, gymnasier og på erhvervsuddannelser.

På undervisningsministeriets hjemmeside finder du svar på, hvordan loven påvirker de gymnasiale uddannelser. Læs ministeriets FAQ her. 

 

Opdat.  torsdag 19. marts 

Status fra gymnasierektor, Lisbeth Hvid-Christensen:

Lectio

Lectio har givet udfordringer, men vi håber og tror på, at det handler om der nu laves en kapacitetsudvidelse hos Macon, så grundbasen for undervisningen er intakt. Hvis det skulle vise sig at være en vedvarende udfordring over flere dage, må vi meget hurtigt få en afklaring af en plan B. Vi følger problematikken tæt.

Fravær

Vi har fået forskellige meldinger på, at nogle elever har svært ved at nå det de skal nå, indenfor en given tidsramme og derfor risikerer fravær, mens andre elever oplever, at opgaverne løses for hurtigt i fht. den givne tidsramme, og dermed kommer til at opleve skoledagen lang.

At have alle elever siddende på samme tid og samtidig på distancen skal lave en vurdering af, om eleverne er aktive i fht. fravær er klart en udfordring. Men hvis eleverne skønnes aktive, men ikke formår at blive færdige med en opgave inden for en given tidsramme, bør det som udgangpunkt ikke give fravær.

Samtidig er det fortsat lige så vigtigt, at elever som har en stærkere faglighed, fortsat udfordres i hele modulets længde.

Så det er vigtigt, at der også differentieres på den digitale platform, evt. ved at sætte barren for det der SKAL afleveres som minimum lidt lavere og sætte barren for det der KAN afleveres lidt højere. 

Status på studieturene

Alle fire studieture er nu aflyst, og alle vores elever forventes at få omkostningerne til fly/hotel retur. Vi er så småt begyndt at drøfte de muligheder, der kan være for at gennemføre de aflyste rejser ii efteråret 2020. Der er dog flere forskellige hensyn, der skal tages højde for i den sammenhæng.

Udfordringer i visse fag

Især fag med en stor del praksis (idræt, mediefag, LAB-fag, musik og billedkunst) kan måske opleve sig udfordret på undervisningens gennemførsel – især hvis nedlukningsperioden forlænges. Vi får ikke mulighed for at lægge flere lektioner ind efter nedlukningsperioden, men om nødvendigt for fagets gennemførelse vil vi prøve at omlægge noget af undervisningen, så der kan skabes plads til lidt flere praksistimer senere.

 

20. Marts 2020