Ny mesterlære

Virksomheden

  • skal være godkendt som lærested

  • skal sammen med skolen uddanne eleven i hele forløbet

Uddannelsesaftalen

  • Ny aftaleform, som er indført fra august 2006 for at tilgodese de praktisk orienterede elever

  • Det første år gennemføres som praktisk oplæring i virksomheden og erstatter grundforløbet på skolen

  • Skole, elev og virksomhed udarbejder en personlig uddannelsesplan for eleven. I uddannelsesplanen fastlægges, hvilke mål eleven skal nå i løbet af det første år på virksomheden, evt. suppleret med korte skoleophold. Eleven fortsætter herefter i hovedforløbet på samme måde som de andre elever

  • Aftalen omfatter hele forløbet

  • Virksomheden har det juridiske, økonomiske og uddannelsesmæssige ansvar for eleven i hele perioden

  • Eleven ansættes i virksomheden som lønmodtager med elevløn. Aflønningen sker efter branchens gældende overenskomst for elever

  • Der er en gensidig prøvetid på 3 måneder, hvorefter aftalen er uopsigelig. Opsigelse af kontrakten i prøvetiden kan ske uden begrundelse

01. Maj 2014