Forskningsprojekt skal skabe bedre trivsel på campus

Det er første gang i gymnasiets lange historie på Bornholm, at en underviser tager initiativ til et tværsektorielt forskningsprojekt, hvilket vi selvfølgelig er enormt stolte af og har positive forventninger til.

Faktisk er Sidsel Toft Christensen den første underviser på Bornholm, der bedriver forskning i regi af gymnasieskolen, og her griber hun om en helt central problemstilling, som er særlig relevant for den bornholmske ungdom - hun vil afsøge potentialet for, om kreative skrivningsprocesser kan være med til at styrke trivsel i en uddannelsesmæssig kontekst.

Motivationen bag dette tværfaglige og institutionelle projekt er at udvikle mere konkret viden om trivsel og mangel på trivsel hos unge.

”På Campus Bornholm er vi enormt stolte af Sidsel og hendes projekt, og vi er meget optaget af, hvordan nye synergier kan opstå på tværs af sektorer – her på stedet bærer vi et særligt ansvar for, at disse særlige samarbejder kan give grobund til nye trivselspotentialer. 

Og det vigtigt, at vi fortsætter med at forny os og have en nysgerrighed på, hvordan vi bedst samarbejder med og for de unge mennesker på Bornholm. Projektet er stærkt elevaktiverende, som er hele forudsætningen for, at vi kan lykkes med at skabe positive forandringer.”

– siger gymnasierektor Maya Müller om projektet. 

Det er et markant samfundsmæssigt problem, at et stigende antal unge lider af psykisk mistrivsel, hvilket både kan skyldes kognitive forstyrrelser og sociale udfordringer – faktisk peger Sundhedsstyrelsen på, at op imod 50% af den danske befolkning forventes at udvikle en psykisk lidelse i løbet af livet, hvilket vil betyde en samlet samfundsmæssig sygdomsbyrde på hele 25%.

På uddannelsesområdet anbefaler Sundhedsstyrelsen forbyggende handlingsplaner, og der efterspørges flere tværfaglige indsatser baseret på forskning som kan styrke unges mentale trivsel. 

På mange af landets uddannelsesinstitutioner har man allerede samlet gode eksempler på forskellige trivselsinitiativer, men udfordringerne med mistrivsel i gymnasiet er så store at det er nødvendigt at opsøge viden og erfaringer fra andre forskningsområder.

Derfor er projektet også inspireret af sundhedsfaglig forskning som viser at kreativ skrivning i grupper har positiv effekt på mental sundhed. Projektets sigte er at tilvejebringe, hvordan anvendte skrivemetoder i psykiatrien, kan videreudvikles og anvendes i en almen uddannelsesmæssig kontekst.

Forskningsprojektet er tilblevet med et stipendium på 1 million kroner fra Innovationsfonden og forløber i et tæt samarbejde med Center for Ungdomsforskning på Aalborg Universitet og Psykiatrisk Center Bornholm, som ser et særdeles frugtbart potentiale i at samarbejde tværsektorielt, hvilket Bornholm giver helt unikke muligheder til.

 
”Det har alle dage været svært at skabe ny viden og samarbejde på tværs af sektorer, fx mellem stat, kommune og region, og det har ligeledes alle dage været lige dér i samarbejdet og på tværs at der er meget at hente; både af erfaringer, synsvinkler og metoder.

At projektet er kommet i stand, og succesraten for at kunne lykkedes, tror jeg blandt andet skyldes de unikke geografiske muligheder og relationer vi har på Bornholm. Det er det perfekte sted at afprøve tværsektorielle praksisser, der er velvilje og nærhed.”

 – fortæller cheflæge på Psykiatrisk Center Bornholm, Kristine Eimose Waagstein. 

Derudover inddrages en række eksterne konsulenter og danskunderviserne Mette-Lene Lind, Nanna Wermelin og Janni Laurberg Westerdahl i projektets udviklingsfase, hvor sidstnævnte skal være med til at køre interventionen i 2025.

Missionen finder også rigtig god genklang hos øens ungevejledning og de videregående uddannelsesmiljøer i campusfællesskabet, som har deres daglige berøring med unge mennesker der ikke trives af forskellige årsager.  

STROFE-projektet blev startet op i august 2023 og forløber over en 3-årig forskningsperiode med forventet afslutning i august 2026. Undervejs vil skrivemetoden blive faciliteret blandt målgruppen med hjælpe fra eksterne konsulenter og blive fulgt op af både kvalitative og kvantitative undersøgelser.  

Forskningen har til formål at afdække, hvorvidt kreativ skrivning kan være med til at mindske frafaldet på uddannelserne rundt om i Danmark og givetvis levere inspiration til trivselsinitiativer i øvrige lande, som måtte opleve de samme tendenser til udvikling af psykisk mistrivsel blandt unge mennesker. 

 

> Læs mere om Sidsel og STROFE-projektet hos Center for Ungdomsforskning her