Studie- og ordensregler for Campus Bornholm

Studie- og ordensreglerne skal medvirke til at opfylde de enkelte uddannelsers formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for elever og kursister. Regelsættet omfatter alle elever og kursister, og i regelsættet bruges elev som fællesbetegnelse. Alle ansatte og elever er ansvarlige for, at regelsættet overholdes.

Almindelige ordensregler

På Campus Bornholm efterlever vi følgende ordensregler:

 • Vi viser hensyn til og respekt for andre mennesker.
 • Vi overholder gældende lovgivning.
 • Vi følger lærernes såvel som øvrige ansattes anvisninger.

Du har pligt til at være bekendt med og følge de anvisninger, der meddeles via skolen.

Det betyder, at du løbende skal holde dig orienteret om den information, som meddeles på fællesmøder, i månedsfoldere, via opslag og via vores studieadministrative system (Lectio).

Regler for deltagelse i undervisningen

Du har pligt til at deltage aktivt i undervisningen. Det betyder:

 • Du møder frem til undervisningen.
 • Du afleverer alle skriftlige opgaver til tiden uden snyd eller lignende uretmæssig adfærd.
 • Du deltager i terminsprøver, årsprøver og lignende.
 • Du undlader snyd og lignende uretmæssig adfærd, som kan forhindre eller modvirke til, at du selv eller andre elever fuldfører deres uddannelse, herunder ved at aflægge de nødvendige prøver, i overensstemmelse med uddannelsesformålene.
 • Du deltager i ekskursioner og andre planlagte undervisningsaktiviteter.
 • Du deltager i anden undervisning fx virtuel undervisning eller selvstændigt arbejde, der er planlagt som en del af undervisningen.
 • Du møder til undervisningen velforberedt og til tiden.
 • Du sætter altid din mobiltelefon på lydløs og benytter den ikke i undervisningstiden, medmindre læreren giver tilladelse til brug i forbindelse med undervisningen. Overtrædelse af denne regel kan medføre forbud mod, at du i en nærmere bestemt periode medbringer og anvender din mobiltelefon på skolen, eller at din mobiltelefon beslaglægges resten af skoledagen. Du bærer ansvaret for at holde dig orienteret om udleveret materiale, lektier, afleveringer og lignende, når du er fraværende.
 • Du erstatter ødelagte eller bortkomne bøger.

Fravær og forsømmelser

Du har mødepligt til undervisningen. Alle former for fravær, herunder fravær fra enkelte timer, medregnes som fravær. Det gælder uanset, om fraværet er velbegrundet.

Uddannelseslederen har ret til at få oplyst årsagen til fravær fra undervisningen i forbindelse med sygdom og kan kræve dokumentation i form af en lægeattest. 

Ved forsømmelser vil du blive kontaktet af din studievejleder. Efterkommer du ikke studievejlederens henstilling til at overholde skolens regler om bl.a. fravær, vil du få en skriftlig advarsel.

Fortsættes fraværet herefter, kan du blive frataget retten til SU og eksamen, eller komme op til eksamen i fuldt pensum, hvis du går på en gymnasial uddannelse.

De forskellige uddannelser har specifikke procedurer for forsømmelse. Studievejlederen har pligt til at sikre, at du har kendskab til den procedure, der er gældende for din uddannelse.

Se endvidere afsnittet om sanktioner.

Skriftligt arbejde

Skolen registrerer din deltagelse i undervisningen – herunder aflevering af skriftlige opgaver.

Du har pligt til at aflevere hjemmeopgaver til tiden, ellers registreres opgaven som manglende, og de øvrige sanktioner kan træde i kraft. Opgaver, der afleveres senere, bedømmes, men manglende afleveringer kan afspejles i karaktererne, ved at lærerne mangler et vurderingsgrundlag. I særlige tilfælde eller ved sygdom kan du på forhånd lave en aftale med læreren om at aflevere en opgave senere.

Du skal bestræbe dig på at leve op til de stillede kvalitetskrav i forhold til elevtid og faglige mål. En aflevering, som er afskrift, tom eller indeholder kopierede tekster uden angivelse af kilder, anses for snyd, og sanktioner vil kunne komme på tale, i værste fald kan du miste eksamensretten og må tage faget/opgaven om året efter.

Du skal opfylde de kvalitative og kvantitative mål, der er fastsat ved større skriftlige opgaver. En aflevering, der ikke opfylder disse mål, kan i alvorlige tilfælde afvises som ikke afleveret. 

Manglende aflevering udløser sanktioner som øvrige ikke-afleverede opgaver. Opgaver skal altid være udarbejdet af eleven selv.

Databehandling


Som dataansvarlig skal skolen sikre, at dataindsamling i undervisningsøjemed eksempelvis i forbindelse med gennemførelse af surveys, interviews og lignende skal håndteres i henhold til gældende GDPR-lovgivning.

Dette betyder, at hvis du i forbindelse med din undervisning indsamler og behandler persondata, så skal du klarlægge følgende:

 • Hvorvidt er undersøgelsen baseret på deltagernes samtykke?
 • Hvilke informationer skal deltagerne have?
 • Hvornår er der tale om følsomme oplysninger?
 • Hvilke rettigheder har den registrerede deltager?

 

Spørg altid din underviser om de relevante regler for databehandling, før du påbegynder en evt. dataindsamling.

Digital Awareness

Som elev/kursist er det vigtigt, at du overholder følgende regler ift. vores digitale sikkerhed på skolen:

 • Del aldrig dine log-in oplysninger.
 • Lås din skærm hvis du går fra computeren.
 • Klik aldrig på links, som du ikke er tryg ved.
 • Anvend ikke en ukendt USB-pen.
 • Del ikke krænkende billede/video-materiale af andre.
 • Anvend kun det trådløse netværk ”CB”.
 • Del aldrig film/billeder af andre personer på sociale medier, uden deres samtykke.

 

Et alment godt råd er, at du skifter dit password ofte.

Fritagelse for idræt

Uddannelseslederen kan helt eller delvis fritage en elev for at deltage i den fysiske aktivitet i idrætsundervisningen, hvis hindringen er umiddelbart synlig, eller hvis hindringen er sygdom, ulykkestilfælde eller graviditet dokumenteret ved en lægeattest.

Lægeattesten skal angive fritagelsens varighed og omfang. 

Bygninger, inventar og udstyr

Når du opholder dig i skolens bygninger og bruger skolens faciliteter, skal du følge disse regler:

 • Du behandler skolens bygninger, inventar og udstyr ordentligt.
 • Du er ansvarlig for at rydde op i klasseværelset / faglokalet/ værkstedet / køkkenet i henhold til lærerens anvisninger.
 • Du sætter stolen op og fjerner dit eventuelle affald, inden du forlader klasseværelset / faglokalet.
 • Du lukker vinduer og slukker lyset, når du forlader klasseværelset / faglokalet / værkstedet eller køkkenet som den sidste.
 • Du er ansvarlig for at rydde op efter dig selv i fællesarealerne og bruger affaldsspandene.
 • Du indhenter tilladelse til brug af skolens lokaler og udstyr (fx projektør, lydanlæg mm.) hos din uddannelsesleder.

Politisk aktivitet

Politiske partier, organisationer og foreninger er velkomne til at føre valgkamp eller kampagne for deres synspunkter i form af fx uddeling af flyers og andet informationsmateriale, såfremt følgende er opfyldt:

 • Arrangementet må kun finde sted på Store Torv i stueetagen.
 • Mindst én elev på en af campusfællesskabets uddannelser deltager aktivt i arrangementet og er medlem af den/det arrangerende parti, organisation eller forening.
 • Arrangementet er på forhånd aftalt med skolens bygnings- og serviceleder.

 

Vi forbeholder os ret til at afvise arrangementer, hvis vi skønner, at de vil være til unødig gene for campus’ øvrige brugere.

Ophæng af bannere

På trælamellerne ud mod Store Torv på 1. 2. og 3. sal er det muligt at ophænge bannere af politisk karakter.

Dette skal ske efter orientering af skoleledelsen

Bannernes indhold, formulering og eventuelle illustrationer skal ligge inden for almen god opførsel. Det er dermed ikke tilladt at ophængebannere som indeholder personangreb, trusler om vold eller lignende. Det er ydermere ikke tilladt at ophænge bannere som indeholder racisme, sexisme, homofobi eller lignende.

Politiske bannere skal tages ned samme dag, som de hænges op.

Initiativet til at hænge bannere op skal komme fra nogen, som er tilknyttet uddannelse på skolen og som udgangspunkt ikke fra udefrakommende organisationer.

Alkohol, euforiserende stoffer og øvrige rusmidler

Alkohol

Det er forbudt at indtage eller være påvirket af alkohol og øvrige rusmidler i undervisningstiden eller i forbindelse med undervisningsrelaterede arrangementer. Der kan ved særlige lejligheder gives tilladelse af uddannelseslederen til indtagelse af alkohol på skolen i forbindelse med arrangementer, der ikke er relateret til undervisningen.

For elevfester gælder følgende:

 • Tydeligt berusede elever nægtes adgang til festen.
 • Det er ikke tilladt at medtage alkohol til festen.
 • Elever der har adgang til serveringsområdet i baren, skal være ædru.
 • Der må ikke serveres alkohol til stærkt berusede elever.
 • Stærkt berusede elever sendes hjem fra festen.
 • Elever, der kaster op eller sendes til udpumpning får karantæne; i første omgang til den efterfølgende fest, og i gentagelsestilfælde til alle de resterende elevfester i skoleåret.
 • Kun elever med billet og gyldigt studiekort har adgang til festen.

Disse regler håndhæves af registrerede dørmænd/skolens personale.

Fredagscafeer og lignende er eftermiddagssammenkomster på skolen med vægt på forskellige former for sociale eller kulturelle aktiviteter.

Til caféer og fester er det tilladt at drikke alkohol op til en spiritusprocent på 5%.

For hytteture, ekskursioner og studierejser gælder følgende:

 • Der må ikke drikkes alkohol på hytteture eller ekskursion.
 • Det er ikke tilladt at drikke sig beruset på studierejser.
  Hvis eleven ikke formår at overholde dette påbud og til en enhver tid fremstå præsentabel, vil eleven blive sanktioneret. Enten på selve studierejsen, hvor man i værste fald kan hjemsendes for egen regning, eller af ledelsen efter hjemkomst. Det er til en hver tid læreren som afgør hvorvidt man er præsentabel eller ej.

Euforiserende stoffer og øvrige rusmidler

Det er ikke tilladt at være påvirket af eller være i besiddelse af øvrige rusmidler eller euforiserende stoffer. Dette gælder alle sammenhænge såvel undervisnings- som ikke undervisningsrelaterede. Et brud på dette forbud vil medføre øjeblikkelig bortvisning fra skolen.

Campus Bornholm kan kontakte politiet, hvis der er mistanke om kriminelle handlinger, herunder omgang med rusmidler og euforiserende stoffer, hærværk, tyveri, hæleri og ulovlig besiddelse.

Forebyggelse af krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane

Skolekulturen på Campus Bornholm skal være præget af gensidig respekt, tolerance, høj trivsel og tryghed.

Alle som har deres daglige gang på campus, bærer et fælles ansvar for at skabe et uddannelsesmiljø, som der fri for krænkelser, mobning, seksuel chikane eller forskelsbehandling på baggrund af køn, race, seksualitet, religion mm.

Campus Bornholms regler til forebyggelse af krænkende handlinger og de dertilhørende sanktionsmuligheder gælder også i forbindelse med hændelser udenfor skolen og/eller i elevernes fritid, hvis de skønnes at påvirke ordenen og samværet på skolen.    

Krænkende adfærd

 • betyder, at et andet menneskes værdighed krænkes, både fysisk og psykisk.
 • kan både være karakteriseret ved aktive handlinger og undladte handlinger.
 • kan foregå med baggrund i fx etnicitet, religion, køn, seksualitet, alder eller handicap.

 

Det er den enkeltes oplevelse af at have været udsat for krænkende adfærd, der er udgangspunktet for, om der foreligger krænkende adfærd. Det er således uden betydning, om handlingerne er udtryk for ubetænksomhed eller et decideret ønske om at krænke fra afsenderens side.

Mobning

 • betyder, at man – regelmæssigt og over tid – udsættes for ubehagelig, nedværdigende eller sårende behandling fra én eller flere personer.
 • kan foregå både fysisk, verbal og skriftligt – herunder digitalt på fx sociale medier.

 

Drillerier, der af begge parter opfattes som godsindede eller som enkeltstående konflikter, er ikke mobning.

Seksuel chikane

 • omfatter krænkende handlinger der har seksuel karakter.
 • er karakteriseret ved enhver form for uønsket verbal, nonverbal eller fysisk adfærd med seksuelle undertoner, med formålet om at krænke en persons værdighed.

Episoder, hvor elever oplever seksuel chikane eller anden form for krænkende adfærd og mobning håndteres efter følgende handleplan:

 • Sig fra, hvis du kan – man har altid ret til at sige fra og helst så tidligt som muligt.
 • Ved oplevelse af krænkede adfærd på egne eller andres vegne kan man henvende sig til studievejleder, nærmeste leder eller ved særligt alvorlige sager til rektor/uddannelseschef. 
 • Er man usikker på eller i tvivl om, hvorvidt en klage skal indsendes, kan man altid drøfte situationen med en studievejleder, leder eller chef/rektor forud for indsendelse af den formelle klage. Dette kan gøres fortroligt.
 • Skolen stiller en whistleblowerordning til rådighed, hvor elever/kursister kan indberette krænkelser de enten selv eller andre har været udsat for, og som har fundet sted på Campus Bornholm eller i forbindelse med Campus Bornholms aktiviteter, f.eks. ekskursioner eller sociale aktiviteter.

 

Hvis du ønsker at gøre brug af denne mulighed, sker det gennem skolens digitale whistleblowerportal.

Vær opmærksom på at du ikke kan foretage en anonym henvendelse. Whistleblowerens identitet vil være kendt af det advokatfirma, som foretager den indledende screening af indberetningerne, ligesom whistleblowerens identitet vil være kendt af den interne whistleblowerenhed på Campus Bornholm, som består af en HR-medarbejder og en kvalitetsmedarbejder, og som på baggrund af rådgivning fra advokatfirmaet behandler indberetningerne efter den indledende screening.

Som elev er du ikke omfattet af en særlig beskyttelse som følge af lov om beskyttelse af whistleblowere. Dette betyder, at personer, som indberetningen vedrører, kan have ret til at få oplyst, hvem du er. Du kan læse mere om skolens whistleblowerordning her.

Ingen andre end whistleblowerenheden vil kende til whistleblowerens identitet medmindre denne giver sin tilladelse hertil. Hvis man selv er part i sagen, kan sagen dog ikke viderebehandles anonymt.

Rygning

Campus Bornholm er en tobaksfri skole.

Det er ikke tilladt at ryge eller anvende øvrige tobakslignende produkter i skoletiden, og det er ikke tilladt at ryge eller anvende øvrige tobakslignende produkter på skolens matrikel og i områderne omkring skolen – heller ikke i pauser mellem lektioner.

Tobakslignende produkter omfatter bl.a. elektroniske cigaretter og snus.

På studieture, ekskursioner og lignende er det ikke tilladt at ryge eller anvende øvrige tobakslignende produkter i undervisningstiden.

Overtrædelse af rygeforbuddet betragtes som en overtrædelse af studie- og ordensreglerne og vil medføre sanktioner. 

Sanktioner for overtrædelse af skolens studie- og ordensregler

 • En pædagogisk tilrettevisning
 • En skriftlig advarsel. En advarsel bortfalder normalt ved skoleårets afslutning. En advarsel, der skyldes snyd, som du har begået, medvirket eller tilskyndet til, bortfalder normalt ikke.
 • Henvisning til at aflægge prøve i et eller alle fag, der afsluttes det pågældende skoleår. Dette gælder navnlig ved alvorlig eller gentagen snyd, betydeligt fravær eller lignende uretmæssig adfærd.
 • Tab af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende skoleår.

Prøve i det eller de pågældende fag skal aflægges det følgende år, hvis uddannelseslederen træffer beslutning om, at du på trods af en eller flere manglende prøver kan oprykkes til næste klassetrin.

 • Hel eller delvis udelukkelse fra arrangementer eller aktiviteter på skolen.
 • Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i op til 10 dage. Der registreres fravær under udelukkelsen.
 • Bortvisning (udskrivning) fra uddannelsen.
 • En betinget sanktion kan gives under forudsætning af, at du retter op på dit fysiske og skriftlige fravær inden for en aftalt frist.
 • Sanktioner iværksættes i henhold til god forvaltningsskik, herunder bestemmelserne om partshøring, begrundelse og klagevejledning. Sanktioner skal følge proportionalitetsprincippet og forud for en sanktion gives en skriftlig advarsel.

Beslutning om iværksættelse af en sanktion skal så vidt muligt ske senest en måned før eksamensplanens offentliggørelse.

Der henvises til Eksamensbekendtgørelsens § 20 vedrørende snyd ved officielle prøver.

Rektoranvisning
I sager, hvor der ikke skønnes at være grundlag for en egentlig sanktion, kan skolen give en såkaldt 'rektoranvisning'.

Eleverne har pligt til straks og loyalt at følge sådanne anvisninger, uanset om disse gives mundtligt eller skriftligt. 

 

Midlertidig hjemsendelse
Som en foreløbig foranstaltning kan Campus Bornholm helt eller delvis hjemsende en elev midlertidigt, mens en sag undersøges nærmere, hvis det skønnes:

 • At sagen er af en så alvorlig karakter, at den vil kunne resultere i en bortvisning.
 • At hjemsendelsen er nødvendig for at opretholde ordenen og samværet på skolen og andre elevers og ansattes deltagelse i undervisningen. 

Oprykning

Oprykning fra et klassetrin til næste er betinget af, at skolen vurderer, du har haft tilstrækkeligt udbytte af undervisningen.

Skolen kan nægte dig oprykning til næste klassetrin, hvis dit standpunkt eller opnåede gennemsnit ved skoleårets afslutning er under 2,0, og hvis det på baggrund af den løbende evaluering vurderes, at dit udbytte af undervisningen ikke har været tilstrækkelig. Hvis du er blevet nægtet oprykning til næste klassetrin, kan du gå om én gang.

En elev, der er nægtet oprykning til næste klassetrin, kan efter skolelederens godkendelse få ret til at gå det pågældende klassetrin om én gang, dog således, at en elev i en 3-årig uddannelse senest 5 år efter påbegyndt uddannelse og i en 2-årig uddannelse senest 4 år efter påbegyndt uddannelse skal have fuldført denne. Hvis en elev nægtes oprykning for anden gang på samme klassetrin, udskrives eleven af skolen.

Om studie- og ordensreglementet

Studie- og ordensreglerne er udarbejdet efter gældende lovgivning.

Bekendtgørelse om studie- og ordensregler mv. i de gymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse om nedbringelse af fravær i de gymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser

Regelsættet evalueres løbende og skal minimum hvert 3. år drøftes i skolens pædagogiske råd / områdemøder, i skolens elevråd samt godkendes af bestyrelsen.

28-02-2023
Campus Bornholm