• Studie- og ordensregler

FORMÅLET MED REGELSÆTTET

Studie- og ordensreglerne skal medvirke til at opfylde de enkelte uddannelsers formål og bidrage til et godt
undervisningsmiljø for elever og kursister. Regelsættet omfatter alle elever og kursister, og i regelsættet bruges ’elev’
som fællesbetegnelse. Alle ansatte og elever er ansvarlige for, at regelsættet overholdes.

ALMINDELIGE ORDENSREGLER
På Campus Bornholm forventer vi, at du
• viser hensyn til og respekt for andre mennesker
• overholder gældende lovgivning
• følger lærernes såvel som øvrige ansattes anvisninger.

Du har pligt til at være bekendt med og følge de anvisninger, der meddeles via skolen. Det betyder, at du løbende skal
holde dig orienteret om den information, som meddeles på fællesmøder, i månedsfoldere, via opslag, via de enkelte
uddannelsers studieadministrative systemer (fx Lectio), mm.

REGLER FOR DELTAGELSE I UNDERVISNINGEN
Du har pligt til at deltage aktivt i undervisningen. Det betyder, at du skal:
• møde frem til undervisningen
• aflevere alle skriftlige opgaver, som stilles i forbindelse med undervisningen til tiden uden snyd eller lignende
uretmæssig adfærd.
• deltage i terminsprøver, årsprøver og lign. Du skal undlade snyd og lignende uretmæssig adfærd, som kan
forhindre eller modvirke, at du selv eller andre elever fuldfører deres uddannelse, herunder ved at aflægge
de nødvendige prøver, i overensstemmelse med uddannelsesformålene.
• deltage i ekskursioner og andre planlagte undervisningsaktiviteter
• deltage i anden undervisning fx virtuel undervisning eller selvstændigt arbejde der er planlagt som en del af
undervisningen.

Det forventes, at du møder til undervisningen velforberedt og til tiden. Mobiltelefoner skal altid være på lydløs og må
ikke benyttes i undervisningstiden, med mindre læreren giver tilladelse til brug i forbindelse med undervisningen.
Overtrædelse af denne regel kan medføre forbud mod, at du i en nærmere bestemt periode medbringer og anvender
din mobiltelefon på skolen, eller at din mobiltelefon beslaglægges resten af skoledagen.

Det er dit eget ansvar at holde dig orienteret om udleveret materiale, lektier, afleveringer og lignende, når du er
fraværende.

Ødelagte eller bortkomne bøger skal erstattes.

FRAVÆR OG FORSØMMELSER
Du har mødepligt til undervisningen. Alle former for fravær, herunder fravær fra enkelte timer, medregnes som
fravær. Det gælder uanset om fraværet er velbegrundet.
Uddannelseslederen har ret til at få oplyst årsagen til fravær fra undervisningen i forbindelse med sygdom og kan
kræve dokumentation i form af en lægeerklæring. Udgiften til lægeattesten afholdes af skolen.

Ved forsømmelser vil du blive kontaktet af din studievejleder. Efterkommer du ikke studievejlederens henstilling til at
overholde skolens regler om bl.a. fravær, vil du få en skriftlig advarsel. Fortsættes fraværet herefter, kan du blive
frataget retten til SU og eksamen, eller komme på særlige vilkår. De forskellige uddannelser har specifikke procedurer
for forsømmelse. Studievejlederen har pligt til at sikre, at du har kendskab til den procedure, der er gældende for din
uddannelse. Se endvidere afsnittet om sanktioner.

SKRIFTLIGT ARBEJDE
Skolen registrerer din deltagelse i undervisningen – herunder aflevering af skriftlige opgaver.

Du har pligt til at aflevere hjemmeopgaver til tiden, ellers registreres opgaven som manglende, og de øvrige
sanktioner kan træde i kraft. Opgaver, der afleveres senere, bedømmes, men manglende afleveringer kan afspejles i
karaktererne, ved at lærerne mangler et vurderingsgrundlag. I særlige tilfælde eller ved sygdom kan du på forhånd
lave en aftale med læreren om at aflevere en opgave senere.

Du skal bestræbe dig på at leve op til de stillede kvalitetskrav i forhold til elevtid og faglige mål. En aflevering, som er
afskrift, tom eller indeholder kopierede tekster uden angivelse af kilder, anses for snyd, og sanktioner vil kunne
komme på tale, i værste fald kan du miste eksamensretten og må tage faget/opgaven om året efter.

Du skal opfylde de kvalitative og kvantitative mål, der er fastsat ved større skriftlige opgaver. En aflevering, der ikke
opfylder disse mål, kan i alvorlige tilfælde afvises som ikke afleveret.

Manglende aflevering udløser sanktioner som
øvrige ikke-afleverede opgaver. Opgaver skal altid være udarbejdet af eleven selv.

FRITAGELSE FOR IDRÆT
Uddannelseslederen kan helt eller delvis fritage en elev for at deltage i den fysiske aktivitet i idrætsundervisningen,
hvis hindringen er umiddelbart synlig, eller hvis hindringen er sygdom, ulykkestilfælde eller graviditet dokumenteret
ved en lægeattest. Lægeattesten skal angive fritagelsens varighed og omfang. Udgiften til lægeattesten afholdes af
skolen.

BYGNINGER, INVENTAR OG UDSTYR
Når du opholder dig i skolens bygninger og bruger skolens faciliteter, skal du følge disse regler:
• Skolens bygninger, inventar og udstyr skal behandles ordentligt.
• Du er ansvarlig for at rydde op i klasseværelset / faglokalet/ værkstedet / køkkenet i henhold til lærerens
anvisninger.
• Før du forlader klasseværelset / faglokalet, skal du sætte stolen op og fjerne evt. efterladt affald.
• Hvis du forlader klasseværelset / faglokalet / værkstedet / køkkenet som den sidste, skal du huske at lukke
vinduerne og slukke lyset.
• Du er ansvarlig for at rydde op efter dig selv i fællesarealerne. Brug affaldsspandene.
• Hvis du vil bruge skolens bygninger, udstyr eller materiel (fx projektor eller andet teknisk udstyr) til andre
formål end undervisning, skal du have tilladelse fra din uddannelsesleder først.

ALKOHOL, EUFORISERENDE STOFFER OG ØVRIGE RUSMIDLER
Det er forbudt at indtage eller være påvirket af alkohol og øvrige rusmidler i undervisningstiden eller i forbindelse med
undervisningsrelaterede arrangementer. Der kan ved særlige lejligheder gives tilladelse af uddannelseslederen til
indtagelse af alkohol på skolen i forbindelse med arrangementer, der ikke er relateret til undervisningen.

For elevfester gælder følgende:
• Tydeligt berusede elever nægtes adgang til festen.
• Det er ikke tilladt at medtage alkohol til festen.
• Elever der er adgang til serveringsområdet i baren, skal være ædru.
• Der må ikke serveres alkohol til stærkt berusede elever.
• Stærkt berusede elever sendes hjem fra festen.
• Elever, der kaster op eller sendes til udpumpning får karantæne; i første omgang til den efterfølgende fest, og
i gentagelsestilfælde til alle de resterende elevfester i skoleåret.
• Kun elever med billet og gyldigt studiekort har adgang til festen.

Disse regler håndhæves af registrerede dørmænd/skolens personale.
Fredagscafeer og lignende er eftermiddagssammenkomster på skolen med vægt på forskellige former for sociale eller
kulturelle aktiviteter. Til caféer og fester er det tilladt at drikke alkohol op til en spiritusprocent på 5%. Det er ikke
tilladt at være påvirket af eller være i besiddelse af øvrige rusmidler eller euforiserende stoffer. Dette gælder alle
sammenhænge såvel undervisnings- som ikke undervisningsrelaterede. Et brud på dette forbud vil medføre
øjeblikkelig bortvisning fra skolen.

Campus Bornholm kan kontakte politiet, hvis der er mistanke om kriminelle handlinger, herunder omgang med
rusmidler og euforiserende stoffer, hærværk, tyveri, hæleri og ulovlig besiddelse.

VOLD, TRUSLER OG MOBNING
Et trygt læringsmiljø er afgørende for at læring kan finde sted
Vi tolererer derfor ikke vold, trusler, mobning eller chikane. Hverken mod elever, lærere, andre ansatte eller deres
familie.

Ved mobning forstås at én eller flere systematisk forfølger en anden ved for eksempel ondsindet drilleri over en
periode, trusler, nedgørelse, bagtaleri eller vold. Mobning er uacceptabelt både hvis det finder sted på skolens
område, og hvis det foretages via sociale medier såsom Facebook, Snapchat, Instagram mv.

Det er ikke tilladt at optage lyd og/eller billeder i undervisningen uden tilladelse fra dem, der optræder eller fra
læreren.

Det er ikke tilladt at videregive mediefiler af privat/intim karakter hverken til enkeltpersoner eller via sociale medier.

Disse regler gælder også for din adfærd uden for skolen, herunder i din fritid, såfremt din adfærd har direkte
indflydelse på skolens undervisningsmiljø.

Enhver handling (trusler, vold, chikane) mod en elev, ansat eller dennes familie (hvis det udspringer via den ansattes
ansættelsesforhold) vil blive sanktioneret og kan blive politianmeldt.

RYGNING
Campus Bornholm er en røgfri skole. Det er ikke tilladt at ryge i skoletiden, og det er ikke tilladt at ryge på skolens
matrikel og i områderne omkring skolen – heller ikke i pauser mellem lektioner. Med rygning forstås alle former for
rygning, inkl. elektroniske cigaretter og snus.

På studieture, ekskursioner og lignende er det ikke tilladt at ryge i undervisningstiden.

Overtrædelse af rygeforbuddet betragtes som en overtrædelse af studie- og ordensreglerne og vil medføre
sanktioner.

SANKTIONER FOR OVERTRÆDELSE AF SKOLENS STUDIE- OG ORDENSREGLER
• En pædagogisk tilrettevisning
• En skriftlig advarsel. En advarsel bortfalder normalt ved skoleårets afslutning. En advarsel, der skyldes snyd,
som du har begået, medvirket eller tilskyndet til, bortfalder normalt ikke.
• Henvisning til at aflægge prøve i et eller alle fag, der afsluttes det pågældende skoleår. Dette gælder navnlig
ved alvorlig eller gentagen snyd, betydeligt fravær eller lignende uretmæssig adfærd.
• Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende skoleår.

Prøve i det eller de pågældende fag skal aflægges det følgende år, hvis uddannelseslederen træffer
beslutning om, at du på trods af en eller flere manglende prøver kan oprykkes til næste klassetrin.
• Hel eller delvis udelukkelse fra arrangementer eller aktiviteter på skolen.
• Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i op til 10 dage. Der registreres fravær under udelukkelsen.
• Bortvisning (udskrivning) fra uddannelsen.
• En betinget sanktion kan gives under forudsætning af, at du retter op på dit fysiske og skriftlige fravær inden
for en aftalt frist.

Sanktioner iværksættes i henhold til god forvaltningsskik, herunder bestemmelserne om partshøring, begrundelse og
klagevejledning. Sanktioner skal følge proportionalitetsprincippet og forud for en sanktion gives en skriftlig advarsel.

Beslutning om iværksættelse af en sanktion skal så vidt muligt ske senest en måned før eksamensplanens
offentliggørelse.

Der henvises til Eksamensbekendtgørelsens § 20 vedrørende snyd ved officielle prøver.

OPRYKNING
Oprykning fra et klassetrin til næste er betinget af, at skolen vurderer, du har haft tilstrækkeligt udbytte af
undervisningen. Skolen kan nægte dig oprykning til næste klasse, hvis dit standpunkt eller opnåede gennemsnit ved
skoleårets afslutning er under 2,0, og hvis det på baggrund af den løbende evaluering vurderes, at dit udbytte af
undervisningen ikke har været tilstrækkelig. Hvis du er blevet nægtet oprykning til næste klassetrin, kan du gå om én
gang.

En elev, der er nægtet oprykning til næste klassetrin, kan efter skolelederens godkendelse få ret til at gå det
pågældende klassetrin om én gang, dog således, at en elev i en 3-årig uddannelse senest 5 år efter påbegyndt
uddannelse og i en 2-årig uddannelse senest 4 år efter påbegyndt uddannelse skal have fuldført denne. Hvis en elev
nægtes oprykning for anden gang på samme klassetrin, udskrives eleven af skolen.

OM STUDIE- OG ORDENSREGLEMENTET
Studie- og ordensreglerne er udarbejdet efter gældende lovgivning.
Bekendtgørelse om studie- og ordensregler mv. i de gymnasiale uddannelser:
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=192670
Bekendtgørelse om nedbringelse af fravær i de gymnasiale uddannelser:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203488
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=200597#idc8f66a31-da9c-4880-be7b-9a58e2473067.
Regelsættet evalueres løbende og skal minimum hvert 3. år drøftes i skolens pædagogiske råd / områdemøder, i
skolens elevråd samt godkendes af bestyrelsen.
Studie- og ordensreglerne kan findes på skolens hjemmeside https://www.campusbornholm.dk/.

Godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2019